Ar Dievo Žodis mane veda pas Dievą?

Ar Dievo Žodis mane veda pas Dievą?

Išrinktoji Izraelio tauta po daugybės metų grįžo iš tremties Babilonijoje, o raštų žinovas Ezdras ir Senojo Testamento kunigas Nehemijas perteikia tautai tradicijas ir įstatymus, kuriuos Dievas per juos siunčia savo tautai. Jų pagrindinis rūpestis – pasistengti, kad tauta suvoktų, jog visi šie priesakai, apie kuriuos jie liudija, nėra žmogaus rankų darbo kūrinys, ar tiesiog genialaus proto išradimų apraiška, jų rūpestis – paliudyti, kad šie priesakai nėra laikini, nesvarbūs arba nebūtini, tad šie du Dievo vyrai stengiasi, jog tauta suvoktų, kas yra to skelbimo turinys, kurį jie perteikia: tai Dievo Žodis, kuris lydi izraelitus ir padeda išrinktajai tautai sugrįžti ir įsitvirtinti gimtojoje žemėje.

Tam, kad jų perteikiama žinia būtų priimta kaip natūrali tikrovė, kurioje žmogus yra kviečiamas gyventi, kaip tikrovė, per kurią veikia pats Dievas, šią žinią reikia demitologizuoti, apvalyti nuo visokiausių mistiškumo priemaišų, pateikti ją tokią, kokia ji ir yra: sąžiningai ir atvirai. Ši žinia, kuri savyje talpintų viltį, drąsintų visus ir kviestų džiaugsmui, kuri nesustotų ties aukštais postulatais ir teorijomis, tačiau kviestų konkrečiam įsipareigojimui ir ištikimybei. Žinia, kuri primintų tautai jos įsipareigojimus ir kviestų galvoti ne tik apie asmeninę gerovę.

Tas, kuris skelbia Dievo Žodį, taipogi turi susitapatinti su juo, ir visas skelbėjo gyvenimas turi tapti pavyzdžiu tiems, kurie jo klausosi. Jis tampa pavyzdžiu ir stengiasi tobulai gyventi tuo ką skelbia. Kaip skaitome pirmajame laiške Petrui (1Pt 5, 3), skelbėjas ne tik turi susitapatinti su tuo, ką skelbia, tačiau ir tapti sektinu modeliu visai kaimenei...

Antras labai svarbus dalykas – kad visa tauta su tikėjimu atsilieptų į kvietimą To, paskui kurį visi drauge ir eina. Kad visa tauta paklustų ir pasitikėdama eitų nurodytu keliu. Vatikano II Susirinkimo dokumentas Dei Verbum (Dievo Žodis) mums taip pat primena, kad mes gyventume tikėjimo klusnume, nestatydami savęs į pirmą vietą, pavesdami Dievui visus savus gebėjimus ir savo valią. Tikėjimas yra šventosios Dvasios dovana, to paties Viešpaties, kuris teikia įvairiausių malonės dovanų, tačiau kuris kiekvienam iš mūsų yra ir didžiulis iššūkis, reikalaujantis kasdienių pastangų, nusižeminimo ir ryžtingumo, širdies atvirumo, kuriuos patvirtiname vienu paprastu žodeliu – Amen. Kas ir reiškia ne ką kitą, kaip „tiesa, pritariu, priimu“. Taigi, esu kviečiamas priimti žinutę, kuri savyje talpina tiesą, visą dvasinę gelmę ir grožį, mūsų sielos išganymui reikalingą ir mūsų tobulėjimui taip pat.

Ištrauka iš pranašo Nehemijo knygos nuspalvina mums tautos įsūnystės slėpinį, pastato mus prieš Dievo apreiškimo faktą, susipažįstame su Dievu, kaip gailestinguoju Tėvu, kuris numatė savosios tautos išlaisvinimą iš vergystės ir palydės visus tuos ilgus metus kelionėje į tėvynę. Visada dangiškasis Tėvas teikia savo žodį izraelitams per įsakymus, rašto žinovus, per kunigus ir išrinktoji tauta neturi jokio motyvo abejoti ta žinia. Jai suteikiamas visas tikėjimo ir žinojimo turinys. O kartu paliekama ir laisvė viską atmesti ir nepriimti. Prisiimant visas pasekmes. Tačiau nepaisant viso iššūkio patikėti tuo, kas jiems pateikiama, svarbiausia yra žinia, jog Jis yra tas Dievas, kuris lengvai pasiekiamas, o ne kažkoks atsitvėręs sienomis ir neprisileidžiantis žmogaus. Jis – gailestingasis Tėvas.

Juk būtent dėl šito, dėl buvimo arčiau žmogaus, Kristus, Dievo Žodis, tapo žmogumi, kad žmogus gautų dar apčiuopiamesnę galimybę pažinti išlaisvinančią Tiesą. Jis pasirodo ir kreipiasi į susirinkusius sinagogoje, kalba kaip turintis galią, nes žino, kas jis toks yra. Štai kodėl gailestingumo evangelistas Lukas kreipdamasis į Teofilių, jį ragina būti dėmesingu toms tiesoms, kurias aprašys.

Lukas tiesiogiai nepažino Jėzaus, kaip kad Matas ar Jonas, nes buvo Pauliaus mokinys. Jis turėjo surinkti ir permąstyti daugybę žodinės ir rašytinės tradicijos nuotrupų, kalbančių apie Viešpatį, ir išsaugoti tik tai, kas yra autentiška tiesa. Lukui įdomu ir jo pagrindinis rūpestis perteikti Jėzaus žodžius, kuriuos girdėjo greičiausiai iš Marijos ir apaštalų pasakojimų. Jis trokšta pabrėžti išganymą ir būsimą Jėzaus sugrįžimą. Ir čia be galo svarbus momentas, kada jis aprašo sceną, kurioje Jėzus kalba sinagogoje, o visų akys nukreiptos tik į Jį.

Jėzus yra apreiškėjas, arba tiksliau sakant, pats Apreiškimas, Tėvo tiesos aiškintojas, kuris būtent taip ir prisistato savo klausytojams. Jo žinia tiesi ir taikli, Jis nebijo priešgyniavimų, kalba nuoširdžiai ir aiškiai, laukia klausytojų atsako. Tačiau, kaip pats Jėzus yra pasakęs, niekur pranašas nėra taip nepriimamas, kaip savo tėviškėje. O juk priimti Dievo Žodį niekada nėra lengva, ypač, jeigu mes vadovaujamės išankstinėmis suformuotomis nuomonėmis, arba kada mūsų širdis yra uždara, nežingeidi, persisotinusi.

Šiandien Šventasis Raštas mums primena, kad į Dievo kvietimą, į Dievo Žodį esame raginami atsiliepti ne kažkaip kitaip, o su tikėjimu ir savosios laisvės padovanojimu Jam. Esame kviečiami būti neabejingais ir vis iš naujo stengtis atsiliepti į kasdieną skaitomą Dievo Žodį.

Nelengva misija skirta tam, kuris skelbia Dievo Žodį, kylantį iš paties Dievo, arba tam, kuris tarnauja, pašaukimą gavęs iš paties Dievo (plg. Pt 4, 10-11). Tačiau prisiminkime, jog šis Žodis, skaitomas ir galimas pažinti, nėra tikslas pats savyje. Jis yra tiek tikslingas, kiek mus nuveda prie jo autoriaus, kiek mums padeda pažinti patį Kūrėją, gailestingumo Tėvą. Ir jis visada yra vaisingas... O mus tame klausymesi ir ėjime link Dievo galėtų sustiprinti kad ir tokie Dievo pranašui Ezechieliui adresuoti žodžiai: klausys ar neklausys, sužinos vis tiek kad pranašas yra jų tarpe. Šiandienos Nazareto pamokslas tetampa mūsų asmenine istorijos dalimi. Jei klausysime!
Amen.

Kun. Andrius Vaitkevičius