Dievui reikia žmogaus

2 Sam 7, 1–5. 8b–12. 14a. 16: Dovydo valdžią Viešpats sutvirtins
Ps 89, 2–3. 4–5. 27. 29. P.: Viešpatie, tavo malones giedosiu per amžius.
Rom 16, 25–27: Paslaptis, nutylėta per amžinuosius laikus, dabar atskleista
† Lk 1, 26–38: Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų


Artinasi Kristaus Gimimo šventės, šiandien Bažnyčia vis intensyviau ir išraiškingiau mums skelbia Kristaus Įsikūnijimo slėpinį. Dievo Sūnaus Įsikūnijimas glaudžiai susijęs su Mergelės Marijos ištartu ryžtingu ir besąlygišku apsisprendimu Dievo valiai, ištariant trumpą, bet svarbiausią žmonijos istorijoje apsisprendimo žodį „Taip“. Šį sekmadienį Bažnyčia mums pateikia atsakymo į Viešpaties kreipimąsi pavyzdį – Mariją, kuri paaukojo savo kūną ir sielą Dievo Sūnui įsikūnyti. Iš kiekvieno mūsų Viešpats nori sulaukti pasiaukojimo specialiai misijai, skirtai tam, kad kuo daugiau žmonijos pasinaudotų atpirkimo vaisiais.

Ryšys su Įsikūnijimo slėpiniu yra Marijos motinystės pradžia ir pagrindas. Tos motinystės šaltinis yra jos kilnus "Teesie", kuriuo ji atsakė Apreiškimo Angelui, atėjusiam atsiklausti, ar ji sutiks su Dievo valia. Dievo plane pasaulio išganymas priklausė nuo Marijos apsisprendimo tą akimirką. Įsikūnijime Marija mums duoda Jėzų, o ant Kalvarijos kalno Jėzus Kristus mums duoda savo motiną. Taip Marija tapo mūsų Motina, veikdama kaip atpirkimo dalininkė.

Nuo dabar Marijos motinystės tikslas, kad visi žmonės dalyvautų gyvenime to, kuris yra jos sūnus ir kartu Dievo Sūnus. Popiežius Paulius VI rašė: „Marija visai nebuvo pasyviai nusižeminusi ar aklo religingumo moteris. Greičiau tai buvo moteris, ryžtingai paskelbusi, kad Dievas keršija už vargšus bei prispaustuosius ir nuverčia nuo sostų šio pasaulio galinguosius.“

Šio sekmadienio Evangelija mums atskleidžia, kaip šv. Juozapas įsitikino, kad Dievas jį įtraukė į žmonijos išganymo planą ir jis yra reikalingas kaip Jėzaus globėjas. Juozapas patikėjo Dievu, nors daug ko nesuprato. Viso jo gyvenimo pagrindu tapo tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu. Didysis žmonijos išgelbėjimo planas reikalavo žmogaus pagalbos, ir tais pagalbininkais buvo Marija ir Juozapas. Dievui reikia jų pasitikėjimo. Šiandien ši istorija kartojasi daugybę kartų: Dievui reikia žmogaus, Dievui reikia tavo ir mano pagalbos. Dievas per tave nori tęsti Dievo Karalystės statybą. Nesvarbu, kad tu kartais nesupranti Dievo valios. Nesvarbu, kad tu žmogiškai nežinai, ko Dievas iš tavęs nori. Įsižiūrėk į šv. Juozapą ir jo pavyzdys išmokys tikėti ir pasitikėti Dievu. Tai nelengva, ypač mūsų dienomis, kai pasaulis mums siūlo neribotą laisvę. Pasitikėk Dievu, leisk jam veikti per tave. Dievas gali per tave nešti pasauliui savo meilę ir gerumą. Viešpats žino, kur tu esi reikalingiausias. Jis nori, kad tu jam padėtum nešti gerumą kitiems. Štai kodėl į kiekvieną iš mūsų Viešpats kreipiasi žodžiais: „Nebijok.“

Marija slėpiningai gyvena Bažnyčioje. Su Marija Bažnyčia eina pasitikti šv. Kalėdų. Marijoje Bažnyčia, lyg savo įsčiose, pradėjo išganymą. Daugelis mūsų pražūtų, jeigu neturėtų Marijos kaip užtarėjos. Tad, kas garbina Mariją, nepražus. Geriausios dvasinės pratybos per adventą – pamaldumas Dievo Motinai. Paskutinį advento sekmadienį Bažnyčia ragina, artėjant Kristaus Gimimo šventėms, paruošti takus Kristaus užgimimui mūsų širdyse. Per nuoširdžią išpažintį ir šventą Komuniją žmogaus širdis pasidaro kaip altorius, kuriame gyvena Viešpats. 

 Bažnyčios žinios Nr. 11 (413)