homilija

Atkakli malda

Tik tas, kas atkakliai meldžiasi, auga tikėjimu, Kristų statydamas savo gyvenimo ir jam patikėtos misijos centre.

Plačiau
Atsigręžti ir padėkoti

Atsigręžti ir padėkoti

Tikėjimas, kuris išgelbsti – iš širdies kylantys veiksmai: sugrįžimas, džiugesio šūksnis, Jėzaus kojų apkabinimas.

Plačiau
XXVII sekmadienis

Garstyčios grūdo tikėjimas

„Sustiprink mūsų tikėjimą!“

Plačiau
Mirė ne abu

Mirė ne abu

Po žaizdomis aptekusio, prie turtuolio durų gulinčio Lozoriaus pavidalu įžvelgiamas Jėzaus, kuris „kentėjo už miestų vartų“ ir, išjuoktas mirė, slėpinys.

Plačiau
Mažų dalykų šventumas

Mažų dalykų šventumas

Mūsų ištikimybė Viešpačiui atsiskleidžia mažmožiuose.

Plačiau
Kad nė vienas nepražūtų

Kad nė vienas nepražūtų

Turime priimti į savo širdį Tėvo gailestingumą, Tėvo troškimą, kad visi žmonės būtų išganyti.

Plačiau
Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmė

Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmė

Šiandien per būsimąją Dievo Motiną į pasaulį įžengė visiškai atstatyta Dievo vaikų laisvė.

Plačiau
Pirmosios vietos prie puotos stalo

Pirmosios vietos prie puotos stalo

Žmogaus didingumas visada pasiekiamas tik drauge su nuolankumu.

Plačiau
Atnaujintas puotos svečių sąrašas

Atnaujintas puotos svečių sąrašas

Tikrąją hierarchiją lemia tikėjimas ir Viešpaties malonė.

Plačiau
Taikos ir karo vėliava

Taikos ir karo vėliava

Kristus atėjo, ne kad laiduotų išorinę taiką, o kad išlaisvintų žmogų iš nuodėmės vergijos.

Plačiau
Lobis ten, kur širdis

Lobis ten, kur širdis

„Saugokitės bet kokio godumo“ (Lk 12, 15)

Plačiau

Kad pasaulis pažintų Dievo meilę

Meilei nerašomi įsakymai. Leiskimės Dievo mylimi.

Plačiau

Didysis įsakymas

Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus.

Plačiau

Šok, gaudau!

Šis sekmadienis Jono Pauliaus II buvo paskelbtas pasauline maldos už pašaukimus diena.

Plačiau

Ganyk mano aveles

Neplyštantis tinklas pavaizduoja Bažnyčią, kurios negali suplėšyti žmonių įvairovė.

Plačiau

Tikėjimo Atvelykis

Palaiminti, kurie tiki nematę!

Plačiau

Šv. Velykos

Šventos Velykos tepripildo drąsos, ramybės, pasitikėjimo ir vilties.

Plačiau

Verbų sekmadienis

Atėjus apsisprendimų metui, pasilikime maldoje.

Plačiau

V Gavėnios sekmadienis

Tikrojo atsivertimo pradžia - pakeisti požiūrį į Jėzų!

Plačiau

IV Gavėnios sekmadienis

Tėvo gailestingumas, pranokstantis teisingumą

Plačiau

III Gavėnios sekmadienis

Dievo vardas yra ŠIANDIEN

Plačiau

II Gavėnios sekmadienis

Gera mums čia būti!

Plačiau

I Gavėnios sekmadienis

Trys Gavėnios gerieji darbai: pasninkas, išmalda ir malda

Plačiau

Žodis, kuris yra TIESA

Ar pažinau ir seku Žodį, kuris yra TIESA?

Plačiau

Mylėti priešus

„Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“

Plačiau

Ar palaiminti JŪS?

 Džiaukitės ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje!

Plačiau

Laimės šaltinis

Meilė galinga, nes pirmiausiai kitiems tarnauja...

Plačiau

Tikėti Dievo darbais

„Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai“.

Plačiau

Ar Dievo Žodis mane veda pas Dievą?

Dievo Žodis mums padeda pažinti patį Kūrėją, gailestingumo Tėvą

Plačiau

Vestuvės Kanoje

Kanos stebuklas mums teženklina tikėjimo kelionės pradžią                         

Plačiau

Jėzaus krikštas

Jėzaus krikštas - vartai į Evangeliją.

Plačiau

Trijų Karalių išmintis

„Pamatė kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, jį pagarbino“ (Mt 2,11). 

Plačiau

Šventoji Šeima

Šį sekmadienį minime Šventąją Šeimą – Jėzaus Kristaus, Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Juozapo Šeimą.

Plačiau

Susitikti gyvenimo Džiaugsmą

Plačiau

Dovanojimo džiaugsmas

„Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?!“

Plačiau

Vilties džiaugsmas

Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės! (Fil 4, 4)

Plačiau

Lietuvos vyskupų adventinis laiškas

Plačiau

Pakilk ir šviesk!

kun. Sauliaus Stumbros pamokslas jubiliejaus šv. Mišiose

Plačiau

Sutaikinimo tiltai

Jėzus – „didis tiltų statytojas“

Plačiau

Kur tavo širdis?

„Kur tavo lobis, ten ir tavo širdis“

Plačiau

Tu turi amžinybės žodžius

Kas man yra Jėzus? 

Plačiau

Pasaulio maistas

“Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną – gyvens per amžius” (Jn 6, 51)

Plačiau

Dangaus duona

„O štai ši duona yra nužengusi iš dangaus, kad kas ją valgys, nemirtų” (Jn 6, 50)

Plačiau

Gyvenimo duona

„Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui!” ( Jn 6, 27)

Plačiau

Padauginimas

„Jį lydėjo didelė minia, nes žmonės matė stebuklus, kuriuos jis darė ligoniams” (Jn 6, 2)

Plačiau

Liūdnos akys

„Išlipęs į krantą, Jėzus pamatė didžiulę minią, ir jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avys be piemens. Ir jis pradėjo juos mokyti daugelio dalykų” (Mk 6, 34)

Plačiau

Liudijimas

„Jėzus pasišaukė pas save Dvylika ir ėmė siuntinėti juos po du” (Mk 6,7)

Plačiau

Sunkumai

„Niekur pranašas nebūna be pagarbos, nebent savo tėviškėje tarp savo giminių ir savo namuose“ (Mk 6, 4)

Plačiau

Gydytojas

„Dukra, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eik rami ir būk išgijusi iš savo ligos“ (Mk 5, 34)

Plačiau

Šv. Jono laužai

„Jo vardas – Jonas“ (Lk 1, 63)

Plačiau

Grūdelis

„Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip.” (Mk 4, 27)

Plačiau

Kas svarbiau?

O jis atsakė: „Kas yra mano motina ir broliai?“ Ir, apžvelgęs aplink sėdinčius, pasakė: „Štai mano motina ir broliai! Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina“ (Mk 3, 33-35)

Plačiau

Jėzaus dovana

„Bevakarieniaujant Jėzus paėmęs duoną sukalbėjo palaiminimą, ją laužė ir davė mokiniams” (Mt 14, 22)

Plačiau

Trejybė

„Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“ (Mt 28, 19)

Plačiau

Jus siunčiu

„Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“ (Jn 20, 21)

Plačiau

Artumas

„Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas” (Mk 16, 16)

Plačiau

Meilės įstatymas

„Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti!” (Jn 15, 17)

Plačiau

Ryšys

„Aš esu vynmedis, o jūs šakelės“ (Jn 15, 5)

Plačiau

Gerasis Ganytojas

„Geras ganytojas už avis guldo gyvybę” (Jn 10, 11)

Plačiau

Stebuklai

„Jūs esate šių dalykų liudytojai“ (Lk 24, 48)

Plačiau

Pasiaukojimas

„Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, - sulaikytos” Jn 20, 23

Plačiau

Gyvenimo prasmė

„Jis prisikėlė, jo čia nebėra“ (Mk 16, 6)

Plačiau

Tikras gyvenimas

„Vargšų jūs visuomet turite su savimi ir, kada tik panorėję, galite jiems gera daryti, o mane turėsite ne visuomet” (Mt 14, 7)

Plačiau

Už ką sutikčiau mirti?

“Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių” (Jn 12, 24)

Plačiau

Tikėti Jo Gailestingumu

„...kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn 3, 15)

Plačiau

Pyktis

„Sugriaukite šitą šventovę, o aš per tris dienas ją atstatysiu!“ (Jn 2, 19)

Plačiau

Išvysti nematomą

„Ten jis atsimainė jų akivaizdoje” (Mk 9, 2)

Plačiau

Gundymas netikėti

„Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“ (Mk 1, 15)

Plačiau

Baisi liga ir Dieviškas prisilietimas

„Jėzus, pasigailėjęs jo, ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: „Noriu, būk švarus!“ (Mk 1, 41)

Plačiau

Pagijimai ir dekingumas

Plačiau

Meilės galia

„Jis mokė kaip turintis galią“ (Mk 1, 22)

Plačiau

Dievas tarp mūsų

„Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“ (Mt 1, 15)

Plačiau

Trys Karaliai

“Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“ (Mt 2, 2)

Plačiau

Šventoji Šeima

„Vaikelis augo ir stiprėjo; jis darėsi pilnas išminties, ir Dievo malonė buvo su juo.” (Lk 2, 40)

Plačiau

Mergelės Marijos TAIP

„Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi” (Lk 1, 31)

Plačiau

Džiaukitės!

„Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą” (Jn 1, 8)

Plačiau

Tiesinti gyvenimo kelią

“Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus!” (Mk 1,3)

Plačiau

I advento sekmadienis

„Taigi budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas” (Mk 13, 35) 

Plačiau

Atsiverskite, nes Dievo karalystė čia pat

„Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste” (Mt 25, 31)

Plačiau

Ištikimybė mažmuožiuose

„Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius” (Mt 25, 23)

Plačiau

Alyvos pamoka

„Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos“ (Mt 25,13)

Plačiau

Galingieji

„Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas” (Mt 23, 11)

Plačiau

Krikščionių meilė

„Mylėk Viešpatį, savo Dievą, ir savo artimą, kaip save patį“ (Mt 22, 34-40)

Plačiau

Kas Dievo Dievui

„Atiduokite tad, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“ (Mt 22, 21)

Plačiau

Nuoširdi Dievo meilė

„Nes daug pašauktų, bet maža išrinktų“ (Mt 22, 14)

Plačiau

Dėkingumas

„Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties padaryta ir mūsų akims tai nuostabą keli“(Mt 21, 42)

Plačiau

Atsiliepti į pašaukimą

„Šis atsakė: 'Nenoriu', bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti” (Mt 21, 29)

Plačiau

Dievas yra geras

„Eikite ir jūs į vynuogyną” (Mt 20, 7)

Plačiau

Atleisti tiesiog butina

Jėzus jam atsakė: „Aš nesakau tau – iki septynių, bet iki septyniasdešimt septynių kartų“ (Mt 18, 22)

Plačiau

Atsiprašymo galia

„Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį”(Mt 18, 15)

Plačiau

Gungymas geru

„Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, tepasiima savo kryžių ir teseka manimi” (Mt 16, 24)

Plačiau

Kas man yra Jėzus

„Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?“ (Mt 16,13)

Plačiau

Mylimiausias

Plačiau

Skęstu, bet tikiu

„Drąsos! Tai aš. Nebijokite!“ (Mt 14, 27)

Plačiau

Dvasinis švytėjimas

„Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa” (Mt 17, 2)

Plačiau

Išrenkamos žuvys

„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu” (Mt 13, 44)

Plačiau

Skuboti sprendimai

„Aš atversiu savo burną palyginimais,
išpasakosiu nuo pasaulio sukūrimo paslėptus dalykus.” (Mt 13, 35)

Plačiau

Skelbti tikėjimą

„Ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais” (Mt 13, 3)

Plačiau

Visko perdaug

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!” (Mt 11, 28)

Plačiau

Tikėjimas gailestingumu

„Ir kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam iš šitų žmonelių dėl to, kad jis yra mokinys, – iš tiesų sakau jums, – tasai nepraras savo užmokesčio“ ( Mt 10, 42)

Plačiau