LT RU PL EN DE IT
Pamaldų laikas
Sekmadieniais, švenčių dienomis:
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 18.00
Šiokiadieniais:
8.00, 18.00
Mūsų kontaktai
Adresas: Rumpiškės g. 6
Tel.: 8-46-410 120
Mob.: 8-601-64256
El.p.: mtkparapija@gmail.com
Mus galite rasti čia
Gaukite naujienas

Didysis Ketvirtadienis ir Penktadienis

 
2017-04-14
Sveikas, Kryžiau!

Įpusėjome šventąjį Velykų Tridienio laiką. Laiką, skirtą ypatingai apmąstyti Išganytojo Meilę, Kančią, Mirtį ir Prisikėlimą.

Didžiojo Ketvirtadienio ryte, mūsų parapijos ganytojai rinkosi į Telšių šv. Antano Paduviečio katedrą, kur drauge su JE Telšių vyskupu Jonu Boruta SJ ir vyskupijos kunigais šventė šv. Krizmos Mišias. Tądien minime Kunigystės sakramento įsteigimą, tad šių šv. Mišių metu yra šventinami aliejai, kurie bus naudojami Velyknakčio apeigose bei visus ateinančius metus teikiant Krikšto, Sutvirtinimo ir Ligonių patepimo sakramentus. Krizma naudojama vyskupų ir kunigų šventimuose bei patepti altoriui per bažnyčios konsekraciją. Šios šv. Mišios yra bene vienintelės per visą liturginių metų laiką, kai visi vyskupijos kunigai susirenka kartu švęsti ir dėkoti už savo pašaukimą, melsti pastiprinimo ir palaiminimo šioje tarnystėje.

Vakare mūsų bažnyčioje jau galėjome dalyvauti Paskutinės Vakarienės šv. Mišiose, minėdami Švč. Sakramento įsteigimą. Išties, Didysis Velykų Tridienis – ypatingas laikas mums ir visai Bažnyčiai. Švęsdami Kunigystės ir Švč. Sakramento įsteigimą, minime naujo Dievo pažado pasilikti su mumis akimirką. Viešpats, save mums palikęs Duonoje, padovanojo pasauliui ir kunigų rankas, atnešančias šią Duoną iki mūsų.

Po šv. Mišių, visiems mūsų parapijos kunigams suklupus prieš altoriuje išstatytą Švč. Sakramentą, valandėlę likome apmąstyti Viešpaties Kristaus Kančios pradžią: vakarienę su apaštalais, maldą ir apleidimą, išdavimą ir suėmimą Alyvų sode. Mūsų maldą sustiprino šv. Evangelistų pasakojimai, skaitomi kunigų ir skaitovės bei degančios žvakės, simbolizuojančios apaštalus, mokinius, sekėjus ir mus, kai vienas po kito paliekame Jėzų vieną patį prisiimti pasaulio ir mūsų kaltes, baimes, neviltis, neapykantas, vienatves...

Šv. Mišių metu ir adoracijoje giedojo didysis Sumos choras. Po Garbės himno nutilus vargonams, jų giesmė švelniai ir jautriai skambėjo nutilusioje bažnyčioje. Po adoracijos Švč. Sakramentą palydėjome į šoninėje navoje įrengtą laikiną tabernakulį. Ten dar akimirką žmonės liko pagarbinti Kristaus, pradėjusio Kančios kelią. Ir jam padėkoti. 

Didįjį Penktadienį, 18 val. visų Klaipėdos parapijų tikintieji rinkosi prie Kristaus Karaliaus bažnyčios ir pradėjo Kryžiaus Kelio apmąstymą, eidami miesto gatvėmis. Eisenoje taip pat dalyvavo parapijų maldos grupelių nariai, tikybos mokytojai, Policijos, medicinos, Priešgaisrinės apsaugos atstovai, skautai, šauliai, kariai, tremtinių atstovai, Jaunimo dvasinės pagalbos centro darbuotojai, Šv. Pranciškaus onkologinio centro kolektyvas, grupelė neįgaliųjų žmonių. Giedodami ir klausydami Kryžiaus Kelio stočių apmąstymų, galėjome tapti tikėjimo liudytojais gatvėse sutiktiems žmonėms. Galėjome tapti ir papiktinimu vairuotojams, belaukiantiems, kol pražygiuos keistuolių eisena, ir jie vėl galės skubėti savo keliais... Ir vis dėlto, tos kelios laukimo akimirkos tebūna skubantiems malonės laikas, kada į jų širdis, mintis ir gyvenimus pasibelstų Atpirkėjas.

Didžiojo penktadienio pamaldose, skirtose Kristaus mirties ant Kryžiaus paminėjimui ir Kryžiaus išaukštinimui, klausėmės Kančios istorijos, kurios dalyviais esame ir mes. Argi nesame Judas, išduodantis Jėzų dėl savo interesų, savo naudos; argi nesame karštakošis Petras, iš pradžių ginantis Jėzų, o vėliau iš baimės Jo išsižadantis; argi nesame Pilotas, ieškantis tiesos, bet pristingantis valios ją išgirsti ir priimti. Argi nesame iš tos minios karių, aukštųjų kunigų ir Rašto aiškintojų, teisuolių. Iš Dievo malonės galime būti ir Kryžiaus papėdėje stovintys bei su Motina Marija kenčiantys Jo mokiniai, galime būti Veronika, Juozapas iš Arimatėjos ir Nikodemas, patarnavę Jėzui Jo Kančioje...
Šį vakarą meldėmės ir ypač turtinga visuotine malda. Joje užtarimo prašėme visai Bažnyčiai, Šventajam Tėvui, visiems dvasininkams ir tikintiesiems, išrinktajai žydų tautai, taip pat Kristaus ir Dievo nepažįstantiems žmonėms. Atrodė, kad giedama užtarimo malda nepamiršo nė vieno šiame pasaulyje ir visus pavedė Dievo Artumui.

Pamaldų metu giedojo Grigališkojo choralo studija. Jos giedamos senosios lietuviškos kantičkos tarsi gili meditacija pagelbėjo dar labiau susivienyti su Išganytojo Kančia.

Po pamaldų Švč. Sakramentas palydėtas į simbolinį kapą, kur jau nuo ryt ryto 8 val. iki vakaro 20.30 val. parapijos maldos ir tarnysčių grupelės pasikeisdamos visą dieną melsis įvairiomis intencijomis. 14 val. bus giedami Žemaičių Kalvarijos Kalnai. Esame kviečiami ir mes mums patogiu metu prisijungti adoruoti Jėzų ir laukti Jo Prisikėlimo. 

 „Dėl tavęs aš, Viešpats, priėmiau tarno išvaizdą; dėl tavęs, žmogau, aš tapau lyg paliegęs žmogus; dėl tavęs, kuris pabėgai iš sodo, aš sode buvau išduotas žydams ir sode nukryžiuotas. Aš užmigau ant kryžiaus, ir mano šoną pervėrė ietis dėl tavęs. Miegas išvaduos tave iš pragaro miego. Mano ietis pažabojo ietį, kuri buvo į tave atgręžta.“ (Iš senovinės šventojo ir didžiojo Šeštadienio Homilijos)

Palaiminto laiko mums, laukiantiems Išganytojo Prisikėlimo!

                                                                                                                                           Goda Povilaitytė

Visos teisės saugomos © 2010 Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės Parapija
Sprendimas UAB IT Uostas