IV Gavėnios sekmadienis

SKELBIMAI
2020 m. kovo mėn. 22 d.

 1. Šiandien švenčiame IV-ąjį Gavėnios sekmadienį, vadinamą džiaugsminguoju. Šiuo atsiskyrimo metu prašykime Viešpaties vilties ir išminties pastebėti kiekvieną, kuriam reikia pagalbos.
 1. Kovo 25 d., trečiadienį, minėsime Viešpaties Apreiškimo šventę. Apmąstant Kristau įsikūnijimo slėpinį, vidurdienį kviečiame maldai „Viešpaties angelas“.
 1. Lietuvos vyskupų nutarimu, dėl paskelbto karantino nuo kovo 16 d. 00 val. bažnyčiose nebevyks viešos pamaldos. Tačiau bažnyčios išlieka atviros asmeninei maldai. Raštinėje ir toliau budi parapijos kunigai, pasirengę teikti sakramentinius patarnavimus. Raštinės darbo laikas kasdien, išskyrus sekmadienius, 9.30-13 val. Ir 15-17.30 val. Tel. nr. 846 410120 arba 8 601 64256.
 1. Karantino laikotarpiu bažnyčia atvira asmeninei maldai nuo 8.30 iki 17.30 val.
 2. Šv. Mišių transliacijas iš mūsų bažnyčios galite stebėti kasdien 17.45 val. Ir sekmadieniais 10 val. Feisbuko paskyroje: Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija.
  Šv. Mišios taip pat transliuojamos 12 val. Ir 19 val. per Marijos radiją.
  Sekmadieniais 12.30 val. Šv. Mišias transliuoja televizijos LRT Plius kanalas ir radijo LRT Klasika kanalas.
  Kasdien 20 val. skamba bažnyčių varpai, kviesdami maldai į šv. Juozapą, bažnyčios globėją.

Į Tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami Tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.