Jėzaus ašaros

Mums artinantis link Gavėnios pabaigos, šiandienos Evangelijos akiratyje iškyla Jėzaus kančia ir mirtis.

Štai kodėl evangelistas Jonas mums pasakoja apie Lozoriaus seserį Mariją – juk ji yra ta, kuri patepė Viešpatį laidotuvėms (Jn 12, 3-7). Jo mokiniai įspėjo Jį nebegrįžti į Judėją; Tomas net numatė, kad jie „mirs kartu su Juo“, jei ten grįš.

Prikėlus iš numirusiųjų Lozorių, kaip pastebi evangelistas Jonas, kapo akmuo buvo nuristas, o Lozoriaus įkapės ir galvos apdangalas padėti atskirai (Jn 20, 1-7). Visas šias detales Jonas pastebės ir vėliau, tuščiame Jėzaus kape.

Kaip ir praėjusį sekmadienį aprašytasis neregys, Lozorius yra visos žmonijos atspindys. Jis – paveikslas mirusio žmogaus, kiekvieno iš mūsų, kurį Jėzus myli ir nori išvaduoti iš nuodėmės ir mirties pančių.

Evangelistas Jonas ir šiandien primena mums apie neregį: Jėzui pravirkus prie Lozoriaus kapo, žydai ėmė kalbėti: „Štai kaip jis jį mylėjo!“ O kiti sakė: „Argi tas, kuris atvėrė neregiui akis, negalėjo padaryti, kad šitas nemirtų?“ (Jn 11, 37)

Tiek aklo žmogaus gimimą, tiek ir Lozoriaus mirtį Jėzus pasitelkia Dievo šlovei atskleisti. Kaip ir praėjusią savaitę, Jėzaus žodžiai ir stebuklai grąžina regėjimą tiems, kurie tiki.

Jei mes tikime, tai tikrai patirsime, kad Jėzus myli kiekvieną iš mūsų taip, kaip mylėjo Lozorių. Kad kviečia mus iš mirties į naują gyvenimą.

Savuoju Prisikėlimu Jėzus išpildė pranašo Ezekielio pažadą, nuskambėjusį pirmajame šios dienos skaitinyje. Jis atvėrė kapus, kad mes galėtume pakilti, įkvėpė į mus savąją Dvasią, kad gyventume. Tai toji pati Dvasia, apie kurią šv. apaštalas Paulius rašo šiandien girdėtame laiške. Toji pati Dvasia, kuri prikėlė iš numirusiųjų Jėzų, duos ir mums gyvenimą. Mums, kartą mirusiems nuodėmėse.

Tikėjimas yra raktas. Jei tikime taip kaip šiandien Evangelijoje minima Morta, jei išpažįstame, kad Jėzus yra Prisikėlimas ir gyvenimas, net jei numirtume, mes gyvensime!

„Aš, VIEŠPATS, tai pasakiau ir padariau“ – Tėvas užtikrina mus pirmajame skaitinyje. Turime pasikliauti Jo Žodžiu. Ir taip, kaip giedame šiandienos psalmėje, tikėti, jog Dievas yra gailestingas: Jis visuomet išvaduoja!parengta pagal Scott W. Hahn Sekmadienių meditacijas
https://stpaulcenter.com/