Jėzaus krikštas

Jėzaus krikštas

Šiandien toliau išgyvename Viešpaties Apsireiškimo (Trijų Karalių) šventę. Dievas per Jėzų nepaliauja mums rodyti, kad yra kartu su mumis ir mus be galo myli. Karaliai atpažino pasauliui (vargšams ir kilmingiesiems, piemenims ir karaliams) duotus ženklus: ne vien žvaigždę, kuria jie atsekė, bet ir vystyklais suvystytą Kūdikį (plg. Lk 2, 12 „Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose“). Jie įžvelgė ženkluose Dievą, sakantį: Aš Esu. Esu čia su jumis, jūsų pasaulyje, jūsų tikrovėje. Šios dienos švente, per Jėzaus krikštą, Jis apreiškė savo misiją.

Viso pasaulio kūrėjas, šeimininkas, valdovas, karžygys, nugalėtojas, čempionas. Koks jis, kaip turėtų atrodyti, kad juo patikėtume? Raumeningas, aukštai pakelta galva, griežtas, karingas, valdingas... Turėjome tokių: Napoleonas, Hitleris, Stalinas. Kiek jie praliejo kraujo, kiek vaikų tapo našlaičiais, kiek skausmo, bejėgiškumo ir beviltiškumo pasėjo žemėje?

Ir štai Jėzus. Stovi minioje Karalius ir laukia atgailos krikšto. Tas, kuris gimė be nuodėmės, tas kuriam skauda dėl netobulo pasaulio pasirinkimų, tas, nuo kurio žodžio ir valios priklauso visa pasaulio gyvastis, nuolankiai stovi kartu su visais. Kūrėjas su kūriniais, Karalius su tarnais. Jo krikštas yra vartai į Evangeliją. Kas neina per juos, lieka įstrigęs savo religiniuose vaizdiniuose ir nepažįsta nei Dievo, nei jo dovanos. 

Žmogus savo jėgomis niekaip negalėjo pasiekti Dievo, todėl Dievas nužengė pas mus. Jei tiesa, kad Sūnus yra kaip Tėvas, tada ir Dievas yra radikaliai kitoks, negu bet kokia religija teigia ar bet koks ateizmas neigia. Kas galėjo įsivaizduoti Dievą vienoje gretoje su nusidėjėliais, nuolankų ir solidarų su mumis? Tai tikrai įspūdingiausias niekieno neregėto ir dabar savo tikrąjį veidą apreiškiančio Dievo paveikslas. Jėzus atėjo atverti neregiams akių, o ne blogųjų varyti pragaran. Jis atėjo išvesti belaisvių iš kalėjimo, o ne žmonių bausti už nuodėmes. Jėzus atėjo sunaikinti mūsų nuodėmių, kad galėtume mylėti vieni kitus – tiek geruosius, tiek bloguosius.

Ne kartą Evangelijose skaitome apie Jėzaus apsireiškimą – juo laikomas ir stebuklas Kanos vestuvėse, ir atsimainymas ant Taboro Kalno. Vis dėlto, galutinis Jo misijos apsireiškimas vyko ant kryžiaus. Kryžius tapo Jo viešpatavimo sostu, egoizmo ir savimylos sukaustytos kūrinijos raktas į laisvę.

Šios dienos Evangelijos įvykis baigiasi balsu iš dangaus. Kai Jėzus pasikrikštijęs meldėsi, balsas iš dangaus prabilo: „Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi.“ Dievas neturi veido, bet turi balsą. Jo veidas yra veidas to, kuris klauso jo balso. Šis yra jo sūnus pagal jo atvaizdą ir panašumą. Juo Dievas gėrisi.

Taigi, kiekvienas kuris meldžiasi, kuris įsiklauso į Dievo balsą klausydamas, skaitydamas ar apmąstydamas Dievo žodį, įsiklausydamas į sąžinės balsą, gali tapti Dievo veidu žemėje. Tai gali būti tu, tai galiu būti aš.

Kun. Vilius Viktoravičius