Kunigystės šventimų minėjimas

Gegužės 30 d. Marijos Taikos Karalienės parapijoje, net du reziduojantys kunigai Ferdinantas Žilys ir Valerijonas Rima minėjo kunigystės šventimų dieną. Po šventų Mišių, kurias aukojo kun. Valerijonas, o maldai vadovavo kun. Ferdinantas, parapijiečiai ir šv.Mišiose dalyvavę tikintieji plojimais pasveikino parapijoje tarnaujančius garbingus kunigus, o “Motinos maldoje“ grupelės narės (vad. Danutė Tarvydienė) sveikindamos savo dvasios vadovą kun. Valerijoną, dėkojo už dvasinį vedimą motinoms, kurios nepaliaujamai meldžiasi už savo ir pasaulio vaikus. 
Praėjus keletui dienų, birželio 1-ąją, kunigystės šventimų dieną minėjo ir parapijos vikaras kun. Rolandas Kazlauskas.
Gerbiami kun. Valerijonai, kun.Ferdinantai ir kun. Rolandai, linkime Jums savo pašaukime žengti žingsnį po žingsnio link šventumo. Būkite Kristaus nešėjai ir Jo malonių dalytojai Dievo tautai!