Marijos legiono narių susitikimas Tauragėje

Tauragės Švč. Trejybės parapijos klebono kun. Mariaus Venskaus kvietimu, Taikos Karalienės Marijos legionieriai vyko susitikti su Tauragės dekanato Marijos legiono sesėmis, pasisemti patirties, pasidomėti kaips sekasi tarnauti Švč. Mergelei Marijai, su kokias iššūkiais susiduria apaštalaudamos ir pasidalinti savo patirtimi.

Gražiuose ir jaukiuose Tauragės parapijos namuose buvome labai svetingai priimti. Klebonas kun. Marius Venskus pravedė konferenciją, akcentuodamas ir išryškindamas Rožinio maldos galią, Popiežiaus apsilankymo Lietuvoje paliktą žinią - matyti kito žmogaus veidą, nepaisant sunkumų turėti Viltį, o juk tai taip aktualu, tarnaujant legiono gretose, nesvarbu, ar gyveni didmiestyje ar provincijoje.

Po bendros Rožinio maldos ir Šv. Mišių, kurias aukojo su mumis kartu vykęs kun. Rolandas Kazlauskas. Bendravome agapėje, žiūrėjome filmą apie Popiežiaus vizitą Lietuvoje. Kaip viena bendra šeima pasikalbėjome, pagiedojome, pasidžiaugėme matydami, kaip Tauragės parapijos žmonės džiaugiasi, susitikę kun. Rolandą (dabar mūsų parapijoje tarnaujantį vikarą), pasigrožėjome Jūros upės užtvanka apsilankėme Tauragės pilyje.

Vykdami namo, aplankėme Šilalės bažnyčią, šventoriuje mus pasitikęs klebonas kun. Saulius pasidalino prisiminimais apie sunkią ir rūsčią Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios statybų istoriją.

Jau prietemoje privažiavę Inkaklių Lurdo grotą, sugiedojome giesmę Švč. Mergelei Marijai.

Dėkojame Tauragės dekanui kun. dr. Mariui Venskui už suorganizuotas rekolekcijas, Tauragės Marijos legiono sesėms už nuoširdų priėmimą ir svetingumą.

Lurdo Dievo Motina - padėk mums!
Lurdo Dievo Motina - apsaugok mus!
Lurdo Dievo Motina - melskis už mus!