Pakeliui į Emausą

Apd 2, 14. 22–33: Buvo neįmanoma, kad mirtis jam viešpatautų
Ps 16, 1–2a. 5. 7–8. 9–10. 11. P.: Viešpatie, man rodysi kelią, kuris į gyvenimą veda. / Aleliuja.
1 Pt 1, 17–21: Esate atpirkti brangiuoju Kristaus krauju
† Lk 24, 13–35: Jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną

Šiandienos Evangelija kviečia mus įsispirti į apaštalų sandalus. Sutrikę ir nusiminę jie keliauja, niekaip negalėdami suprasti visų pastarosiomis dienomis nutikusių dalykų.

Jie žino, ką buvo regėję - žodžiais ir darbais galingą pranašą. Jie prisimena, ko tikėjosi - kad jis ir būsiąs tas Izraelio atpirkėjas. Tačiau jie nežino, kodėl viskas baigėsi jo žiauria mirtimi nuo Izraelį valdančiųjų rankos.

Jie net nebeatpažįsta Jėzaus, kai Jis pasirodo einąs greta jų. jis jiems atrodo kaip dar vienas svetimšalis, atkeliavęs į Jeruzalę Velykų šventėms.

Žiūrėkite - Jėzus neatskleidžia savo tapatybės tol, kol jie nepapasakoja, kaip atrado Jo tuščią kapą, "o Jo nebepamatė". Taip atsitinka ir mums. Kol Jis mums neatsiskleidžia, mes matome tik tuščią kapą ir beprasmę mirtį.

Kaip Jėzus tapo atpažįstamas mokiniams Emause? Pirma, Jis aiškina Raštų prasmę, kurie yra kalbėję apie Jį. Šiandienos pirmajame skaitinyje ir Epistolėje Petras taip pat atveria Raštus tam, kad skelbtų Kristaus mirties prasmę pagal Tėvo numatytąjį planą - žinomą prieš pasaulio sutvėrimą.

Jėzus yra vadinamas naujuoju Moze ir naujuoju Velykų Avinėliu. Tas, apie kurį šiandienos psalmėje giedojo karalius Dovydas - Tas, kurio siela nepalikta numirėlių būste, neskirta sutrūnyti, bet kuriai parodytas kelias į gyvenimą. 

Atvėręs Rašus, Jėzus sėda prie stalo, paima duoną, laimina ją ir duoda savo mokiniams - lygiai taip pat, kaip Paskutinės Vakarienės metu (Lk 22, 14-20).

Kiekvienos Eucharistijos metu mes iš naujo išgyvename tą Velykinį sekmadienį Emause. Jėzus pasirodo mums mūsų kelionės metu. Per Raštus Jis kalba į mūsų širdis. Tuomet prie altoriaus stalo kunigo asmenyje Jis laužo duoną.

Mokiniai maldavo Jo: "Pasilik su mumis". Ir Jis pasilieka. Nors ir pranyko mums iš akių, Eucharistijoje, kaip ir Emause, mes atpažįstame Jį iš duonos laužymo.

 

parengta pagal Scott W. Hahn Sekmadienių meditacijas
https://stpaulcenter.com/