Sutvirtinimo sakramento šventė

Praėjusį šeštadienį mūsų bažnyčioje Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius suteikė Sutvirtinimo sakramentą kelių parapijų jaunuoliams, šiemet itin sudėtingu laiku lankiusiems katechezę tiek gyvose pamokėlėse, tiek nuotoliniu būdu.

Mokyti tikėjimo, gyvo santykio su Dievu ir visa tikinčiųjų bendruomene nuotoliniu būdu - tikras iššūkis. Tačiau Šv. Dvasiai, trokštančiai paliesti jauną žmogų ir jį sustiprinti, sutvirtinti, užtvarų nėra. Tuo labiau kad Sutvirtinimo sakramento teikimo metu šalia sutvirtinamojo stovi artimasis ar bičiulis ir, uždėjęs ranką ant peties, drąsina ir globoja. Šis artimumo gestas ypač iškalbingai byloja apie tai, koks mums svarbus yra kito žmogaus palaikymas, Dievo Dvasios palaikymas gyvenimo kelyje. 

Dėkojame parapijos katechetams, paruošusiems jaunuolius susitikimui su Šventąja Dvasia. Ir toliau maldoje lydėkime savo parapijos vaikus ir jaunimą, kad jie jaustųsi reikalingi bendruomenei ir Bažnyčiai.