Tėvynės ir mūsų laisvės šventė

Vakar šventėme Lietuvos Nepriklausomybės šventę. Mums, tikintiems žmonėms, bet kuri šventė - tai dėkojimo Dievui akimirka. Dėkojome už Tėvynės laisvę, už tuos, kurie ją nebijojo skleisti, nebijo ginti ir įtvirtinti.

Šv. Mišias aukojo Klaipėdos dekanas Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Rolandas Karpavičius. Kartu meldėsi Telšių vyskupo generalvikaras, buvęs mūsų parapijos klebonas kun. Vilius Viktoravičius, atvykęs su parengiamojo seminarijos kurso auklėtiniais bei diakonu, kun. Remigijus Monstvilas, mūsų parapijos klebonas Mindaugas Šlaustas bei diakonas Nerijus Čepas.

Homilijoje dekanas kun. Rolandas Karpavičius pabrėžė, kaip svarbu mokėti laisve gyventi, kaip svarbu prašyti širdies laisvės ir kaip būtina laisvę susieti su atsakomybe.

Po šv. Mišių buvo pašventinta Priekulės vėtros kuopos Šaulių vėliava. Susirinkusiuosius sveikino generalvikaras kun. Vilius Viktoravičius, kalbėjęs apie drąsą būti laisviems, žodį taip pat tarė Seimo narys Dainius Kepenis, Klaipėdos vicemeras Arūnas Barbšys, flotilės admirolas Artūras Mockus, konservatorių partijos Klaipėdos skyriaus pirmininkas Arvydas Pocius.

Sugiedoję Lietuvos himną, įsiliejome į šventinę eiseną Atgimimo aikštės link, kur toliau vyko šventinys renginys.

O parapijos jaunimas kartu su Lietuvos kunigų seminarijų parengiamojo kurso seminaristais patraukė į parapijos "Caritas" senelių globos namus. Jaukioje salytėje jaunuoliai, besiruošiantys Sutvirtinimo sakramentui, patarnautojai, adorantės, jaunieji choristai žaidė protmūšį, skirtą Lietuvos (ir ne tik) istorijai. Pralaimėjusiųjų šiame žaidime nebuvo. O nuotaiką dar labiau pakėlė giesmės, šokiai, žaidimai bei gardūs pietūs ir pyragai.

Jaunimas taip pat buvo pakviestas įsijungti į naują iniciatyvą - parapijos jaunimo Gyvojo Rožinio grupelę. Artimiausias jų susitikimas - kovo 15 d., sekmadienį po 10 val. šv. Mišių parapijos bibliotekėlėje.

Ačiū visiems, kad dovanojome vieni kitiems nuostabią šventę. Tegu Viešpats laimina mūsų laisvę!

 

Goda Povilaitytė