Verbų sekmadienis

SKELBIMAI
2019 m. balandžio mėn. 14 d.

 

1. Šiandien minime Jėzaus įžengimą į Jeruzalę, Verbų sekmadienį. Visų šv. Mišių metu bus šventinamos jūsų atsineštos verbos.
Verbų sekmadienio rinkliava skiriama Telšių kunigų seminarijai paremti.

2. Didžiojo Pirmadienio vakare bus šventinamas vanduo. Šventinto vandens galėsite gauti tik po vakaro šv. Mišių ir visą didžiąją savaitę.

3. Didžiojo Tridienio ir Velykų pamaldų tvarka:

Didįjį Ketvirtadienį – Paskutinės Vakarienės šv. Mišios 19.00 val.
Didįjį Penktadienį – Kryžiaus Išaukštinimo pamaldos 20.00 val.
Didįjį Šeštadienį – Velyknakčio pamaldos ir šv. Mišios 21.00 val.
Pirmąją Velykų dieną – šv. Mišios 7.30, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.
Antrąją Velykų dieną – šv. Mišios 8.00, 12.00, 18.00 val.

4. Didžiąją savaitę nuo 15 val. bus klausoma išpažinčių. Didįjį šeštadienį išpažintys bus klausomos visą dieną.  Didįjį šeštadienį ir Velykų rytą bus laiminami jūsų atnešti Velykų stalo valgiai. Tikslesnę informaciją rasite bažnyčios skelbimų lentoje arba parapijos internetinėje svetainėje. Didžiojo tridienio apeigų metu ir Velykų dieną išpažintys nebus klausomos!

5. Visą Didįjį Tridienį ir Velykų dieną šv. Mišios bus aukojamos jūsų, aukotojų, intencija. Norintys paaukoti šioms šv. Mišioms, tai gali padaryti savo aukas įmesdami į aukų dėžutę, kuri yra bažnyčios priekyje.

6. Didysis Penktadienis – Kristaus Kančios ir mirties ant Kryžiaus diena,  skirta susikaupimui, maldai, tylai. Visos Lietuvos tikintieji šią dieną yra raginami jungtis į maldingą procesiją, skirtą Kryžiaus Kelio apmąstymui. Klaipėdoje Kryžiaus Kelio procesija prasidės balandžio 19 d., 18.00 val. Kristaus Karaliaus bažnyčioje (Bokštų g. 10), toliau bus tęsiama miesto gatvėmis ir baigsis Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje.
Liudykime savo tikėjimą Klaipėdos miestui, dalyvaudami iškilmingoje Kryžiaus Kelio procesijoje.

7. Didžiojo penktadienio rinkliava viso pasaulio katalikų bažnyčiose daroma Šventajai Žemei paremti. Šiomis aukomis prisidedame prie čia esančių 55 šventovių, 24 parapijų, 270 vienuolių, 15 mokyklų, 3 akademinių institutų, 2 mokslo įstaigų, 525 universitetinių stipendijų, 5 ligonių ir našlaičių namų, 6 piligrimų namų, 1100 darbo vietų, daugiau nei 630 vargingų šeimų, ir 1300 atstatytų namų Sirijoje išlaikymo.  

8. Balandžio 20 d. (Didįjį šeštadienį), minint Jėzaus palaidojimą, organizuojama visos dienos Švč. Sakramento adoracija, kuri prasidės 800val. Adoracijai vadovaus mūsų parapijoje veikiančių grupelių ir organizacijų nariai. Melsimės vis kita intencija. Visus kviečiame bet kurią valandą jungtis į bendrą maldą. Nuo 1400 val. bus giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai, pritariant kanklėms.

9. Jeigu Jums artima Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčia ir parapijos bendruomenė, kviečiame prisidėti prie jos puoselėjimo, paskiriant 2 procentus pajamų mokesčio. Blankus rasite bažnyčios gale arba parapijos raštinėje. Užpildytus blankus patiems būtina nunešti į mokesčių inspekciją. Tai galima padaryti internetu.

10. Parapijiečius - didelius ir mažus, su šeimomis ar draugais - kviečiame vykti į trijų dienų piligriminę – pažintinę kelionę į Truskavą (Kėdainių raj.). Kelionės data balandžio 26-28 d. Registruotis ir palikti įnašą reikia parapijos raštinėje iki balandžio 22 d. Daugiau informacijos internetinėje parapijos svetainėje ir facebook‘o paskyroje.