Vestuvės Kanoje

Vestuvės Kanoje

Vyno padauginimo stebuklas Galilėjos Kanoje yra taip pat Viešpaties Apsireiškimas - „Epifanija“, kuria Jėzus apreiškė savo šlovę pirmiesiems mokiniams. Jėzus dalyvauja vestuvių puotoje drauge su mokiniais. Iš Kanos buvo kilęs vienas mokinių – Natanaelis. Galima įsivaizduoti, kaip sklido kalbos apie garsėjantį Mokytoją. Puota ir linksmybės Rytų kraštuose trunka visą savaitę. Šeimininkams vestuvių džiaugsmą aptemdė vyno trūkumas. Tai grėsė užtraukti šeimai nepadorias apkalbas. Šventajame Rašte vyno stoka pranašauja nelaimę: „Vynmedžiai vysta, jauno vyno trūksta, kam džiūgavo širdis, dabar dūsauja.“ (Iz 24)

Marija, dėl šios situacijos pajautusi atsakomybę, tarė Jėzui: „Jie nebeturi vyno.“ Tai buvo tiesiog atsargi pastaba, o ne prašymas. Lozoriui sergant, jo seserys Morta ir Marija taip pat pranešė Jėzui: „Tas, kurį tu myli, serga.“ Ši užuomina buvo pakankamai aiškus prašymas. Jėzui nereikia ilgai aiškinti ar įrodinėti: meilė padiktuoja, ką daryti. 

Ši situacija Kanos vestuvėse papildo Marijos paveikslą. Ji dažnai vaizduojama susimąsčiusi ir panirusi į dieviškuosius slėpinius. Kanoje matome, kad Jėzaus Motina, būdama Švenčiausioji, drauge išlieka ir paprasčiausioji. Motiniška akimi ji pasirūpina tiek svarbiausiais, tiek kasdieniškais dalykais – taip pat ir vynu. Jėzus pabrėžia du lygmenis: šeiminę žmogišką meilę, kuri susijusi su „kūnu“, ir dvasinę dievišką meilę. Žmogiškoji meilė privalo paklusti Dievo valiai. Kartais šios dvi plotmės supriešinamos, tačiau Kanoje jos viena kitą papildo. Po kreipinio „Moterie“, Jėzus tiesiog įvykdo tai, ko prašė Jo Motina. Marija savo ruožtu taip pat suprato, kad Jos motiniškas švelnumas neatmetamas. Juodu puikiai supranta vienas kitą. Marija taip gerai supranta Jėzaus valią, kad čia pat liepia tarnams: „Darykite, ką tik Jis jums lieps.“ Marijos žodžiai primena Pradžios knygoje ištartą raginimą: „Eikite pas Juozapą. Ką jis jums sakys, tą darykite.“ (Pr 41)

Kaip žinome, Jono Evangelijoje kalbama ne apie stebuklus, bet apie ženklus. Pirmoji Evangelijos dalis – tai knyga apie septynis ženklus, o antroji apima kančią ir prisikėlimą. Kai kurie ženklai suvokiami labai aiškiai. Pavyzdžiui, neregio išgydymas reiškia, jog Jėzus yra pasaulio šviesa. Kokia Kanos ženklo, apie kurį evangelistas rašo: „Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje“ reikšmė? Akivaizdžiausias ženklas visiems yra tai, kad Jėzus šiame vyno stebukle dovanoja ir gausina džiaugsmą. Jis palaimina santuokos instituciją. Jėzaus žmogiškumas toks visa apimantis, be veidmainystės, kad net piktina fariziejus, kaltinusius Jį kaip „rijūną ir vyno gėrėją“. Marijai šis ženklas rodo, kad atėjo metas palikti šeimos ramybę ir atsiduoti Jėzaus misijai. Prie kryžiaus Jėzaus Motinai atėjo metas tapti visų žmonių Motina. Mokiniams Kanos stebuklas ženklina tikėjimo kelionės pradžią. Didžiausias stebuklas yra ne vandens pavertimas vynu, bet jų mąstysenos pakeitimas, Marijos Sūnuje įžvelgiant Dievo Mesiją.

Parengė kun. Valerijonas Rima