VI Velykų sekmadienis

SKELBIMAI
2019 m. gegužės mėn. 26 d.


1. Parapijos vaikams ir jaunimui nuo 10 iki 18 metų birželio 24-29 d. organizuojama stovykla „SPIEČIUS 2019“. Norinčius dalyvauti, iki birželio 1 d. kviečiame registruotis parapijos raštinėje.

2. Šį ir kitą sekmadienį mūsų parapijos savanoriai bažnyčios gale rinks aukas šventoriaus kryžiui restauruoti bei poilsio suoliukams įrengti. Labai ačiū, kad prisidedate prie šios šventovės puoselėjimo darbų.  

3. Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Eilinėmis dienomis Švč. Jėzaus Širdies litaniją giedosime prieš vakaro šv. Mišias 17.30, o sekmadieniais prieš Sumos šv. Mišias 11.30.

4. Gegužės 31 d. (penktadienį) švęsime Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo šventę. Birželio 1 d., kitą šeštadienį, mūsų bažnyčioje iškilmingai bus švenčiama mūsų vyskupijos globėjo šv. Justino šventė. 12 val. iškilmingas šv. Mišias aukos Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas ir gausus būrys vyskupijos kunigų. Visus kviečiame jungtis į bendrą maldą.

5. Kitą sekmadienį, birželio 2 d., švęsime Tėvo dieną. Visų šv. Mišių metu meldžiamės už gyvus ir mirusius tėvus. Po kiekvienų šv. Mišių pamaldose dalyvavusiems tėvams bus teikiamas specialus palaiminimas. Šv. Mišioms už gyvus ir mirusius tėvus galite paaukoti, auką atnešdami į parapijos raštinę arba įmesdami į tam skirtą aukų dėžutę.

6. Birželio 2 d., kitą sekmadienį, Žemaičių Kalvarijoje kasmėnesiniai atlaidai. Ši diena yra skirta Klaipėdos dekanatui. Kas turite galimybę, kviečiame nuvykti.

7. Kitą sekmadienį švęsime Jėzaus įžengimo į dangų šventę – Šeštines. Kito sekmadienio rinkliava bus skiriama katalikiškai žiniasklaidai paremti.