Nauji kūriniai Kristuje

Nauji kūriniai Kristuje

Visi, kurie esate pakrikštyti Kristuje, apsivilkote Kristumi.

Plačiau
Kristaus pašlovinimas

Kristaus pašlovinimas

Velykinė paslaptis yra sena ir nauja, amžina ir laikina, nykstanti ir nenykstanti, mari ir nemari.

Plačiau
Tamsią Kalvarijos valandą

Osana Dovydo Sūnui

"Šitas tikrai buvo Dievo Sūnus!"

Plačiau
Valanda artėja

Valanda artėja

„Tos dienos artėja“, – skelbia Jeremijo pranašystė pirmajame skaitinyje. „Valanda jau atėjo“, - Evangelijoje sako Jėzus.

Plačiau
Gyvenimas Šviesoje

Gyvenimas Šviesoje

"O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs“. (Jn 12, 32)

Plačiau
Kur gyvena Dievas?

Kur gyvena Dievas?

Jėzus neatėjo sugriauti šventyklos, bet ją išpildyti.

Plačiau
Kalnas - susitikimo su Dievu vieta

Kalnas - susitikimo su Dievu vieta

Didžiausias pokytis būtų, jei savo kasdienybėje pajėgtume laikytis iš dangaus skambėjusių žodžių: „Šitas mano mylimasis Sūnus. Klausykite jo“.

Plačiau
Atskirties skausmas

Atskirties skausmas

„Noriu, būk švarus!“

Plačiau
Dievas yra arti

Dievas yra arti

Jėzui gerai pažįstamas žmogaus gyvenimo dramatiškumas.

Plačiau
Veikli Jėzaus žodžio galia

Veikli Jėzaus žodžio galia

Tikėjimo kelyje visa įprasminame nuolat savęs klausdami: „Kaip tai priartina mane prie Dievo?“

Plačiau
Atėjo metas

Atėjo metas

Atsivertimas nėra kartą gyvenime atliekamas veiksmas. Mums reikia nuolat atsiversti, vis labiau stengtis būti pajėgiems priimti Dievo dovaną.

Plačiau
Radome!

Radome!

Dėkokime Dievui Tėvui, kad jis mums davė būtent tokį Avinėlį, tokį Aukščiausiąjį Kunigą, tokį Mesiją, kuris vaduoja mus iš mirties, teikdamas prasmę visiems mūsų išbandymams.

Plačiau
Krikštas - tiltas tarp Jordano ir Golgotos

Krikštas - tiltas tarp Jordano ir Golgotos

Tu esi mano sūnus, mano išrinktasis, tu esi mano sūnus, mano vienintelis, mylimasis. Šiose eilutėse Raštų pagalba pamatome, jog visa išsipildo Jėzaus asmenyje. Ir šie žodžiai dovanojami kiekvienam iš mūsų.

Plačiau
Dievui reikia žmogaus

Dievui reikia žmogaus

Artėjant Kristaus Gimimo šventėms, paruošti takus Kristaus užgimimui mūsų širdyse.

Plačiau
Gyvybės vanduo mūsų širdims

Gyvybės vanduo mūsų širdims

Jonas krikštija nuodėmių išdžiovintas sielas, kad vėl atgytų žmonių širdyse dvasinė gyvybė.

Plačiau
Viešpaties kelininkai

Viešpaties kelininkai

Šv. Jonas Krikštytojas siūlo kelią – nusigręžti nuo seno, dažnai nenusisekusio gyvenimo kelio, išpažinti nuodėmes, ir laikytis teisaus gyvenimo būdo.

Plačiau
Vilties ir laukimo laikas

Vilties ir laukimo laikas

Supraskite, koks dabar laikas. Išmušė valanda jums pabusti iš miego. Dabar išganymas arčiau negu tuomet, kai įtikėjote.

Plačiau
hom

Ar pažįstame savo Karalių?

Viešpats Jėzus Kristus yra pasaulio istorijoje: vienur jis ištroškęs, kitur badauja, dreba iš šalčio ar kalinamas ir niekinamas. Jis čia ir visur, tik mūsų nėra greta.

Plačiau
hom

Kai pritrūksta jėgų...

Kai kartais tau pritrūksta jėgų, kodėl nepasakai to savo Motinai: Nuliūdusiųjų Paguodai, Krikščionių Pagalbai, Mūsų Vilčiai?

Plačiau
Tebūnie žiburiai uždegti!

Tebūnie žiburiai uždegti!

„Išeikite pasitikti Viešpaties Kristaus.“

Plačiau
Kryptis - šventumas

Kryptis - šventumas

Tikintiesiems Bažnyčia pristato šventuosius kaip pavyzdį, ir remdamasi jų nuopelnais, meldžia Dievo malonių.

Plačiau
Didžiausias įsakymas

Didžiausias įsakymas

Jėzus, kaip žmogus, myli savo Tėvą visa širdimi, visa siela ir visu savo protu. Tapęs mūsų broliu, jis atidavė savo gyvybę už mus, tobulai mylėdamas kiekvieną iš mūsų.

Plačiau
Paklusnumas ir laisvė

Paklusnumas ir laisvė

„Kas vyriausias tarp jūsų, tebūnie tarsi mažiausias, o viršininkas tebūnie lyg tarnas“.

Plačiau
Aprangos kodas Dangaus karalystėje

Aprangos kodas Dangaus karalystėje

Vestuvių drabužis, kurį mes gavome, – tai mūsų krikšto pašvenčiamoji malonė.

Plačiau
Vynuogyno įsilaužėliai

Vynuogyno įsilaužėliai

„Ką dar turėjau padaryti savo vynuogynui, ko aš jame nepadariau?“

Plačiau
hom

Dėkingai priimti Dievo Gailestingumą

Mums ypač svarbu kasdien atkurti ir stiprinti meilės bendrystę savo šeimose ir bendruomenėse sekant Kristaus pavyzdžiu.

Plačiau
Meilės ir gailestingumo tinkluose

Meilės ir gailestingumo tinkluose

Dievas svetimuosius, labiausiai nuo Jo nutolusius žvejoja meilės ir gailestingumo tinklu.

Plačiau
Atleidimo iššūkis

Atleidimo iššūkis

Kas nesistengia dovanoti, tas nepriima su dėkingumu to, ką Viešpats taip apsčiai jam suteikia.

Plačiau
Jei tavo brolis nusikalstų...

Jei tavo brolis nusikalstų...

Bijok abejingųjų. Jiems tyliai pritariant, žemėje vyksta išdavystės ir žmogžudystės.

Plačiau
hom

Jei kas nori sekti paskui mane

Išsižadėti savęs mums reiškia priimti Mokytojo žodžius, net jeigu jie duotu metu atrodo nesuprantami ir paslaptingi.

Plačiau

Tikėjimo didumas

Daryk, ką gali, o prašyk, ko negali. Dievas duos, kad galėtum.

Plačiau
Drąsos! Tai Aš!

Drąsos! Tai Aš!

Mums būtina būti valtyje. Medžio padedami, perplauksime jūrą. Ir tas medis, nešantis mūsų silpnumus, yra Viešpaties kryžius.

Plačiau
Stebuklų pamokos

Stebuklų pamokos

Jėzus prašo mūsų šiek tiek prisidėti, kad Jis galėtų įvykdyti stebuklą.

Plačiau
Tikrasis lobis

Tikrasis lobis

Visas mūsų gyvenimas yra didžiosios lenktynės, kuriose ieškome paties brangiausio lobio savo gyvenime.

Plačiau
Kantrybės!

Kantrybės!

„Palikite rauges ir kviečius augti kartu iki pjūties.“ Tai kryžiaus slėpinys.

Plačiau
Sėjėjas išsirengė sėti

Sėjėjas išsirengė sėti

Esame kviečiami Dievo meilės dovaną priimti, išpakuoti ir jos ragauti, ja skonėtis.

Plačiau
Tikroji išmintis

Tikroji išmintis

Mokslininkai didžiuojasi savo mokslu. Bet kas jie, palyginti su paprastu žmogumi, pažįstančiu Dievą.

Plačiau
Pralaimintys laimėtojai

Pralaimintys laimėtojai

Laikykime save mirusiais nuodėmei, o gyvais Dievui Kristuje Jėzuje.

Plačiau
Nebijokite tų, kurie žudo kūną

Nebijokite tų, kurie žudo kūną

Tebūna mums nesunaikinamos žmogaus dvasios pavyzdys palaimintasis arkivyskupas Teofilius Matulionis, kurio beatifikacijos trečiąsias metines minėjome birželio 14-ąją.

Plačiau
Pagalba mums silpniems

Pagalba mums silpniems

„Tai darykite mano atminimui.“

Plačiau
Jame gyvename, judame ir esame

Jame gyvename, judame ir esame

Švenčiausioji Trejybė yra tapusi mūsų tikra šeima, mūsų amžina tėvyne, mūsų rojumi.

Plačiau
Asmuo - Meilė

Asmuo - Meilė

Visos malonės, visi pašaukimai kyla iš Dvasios.

Plačiau
danngun žengimas

Ugnis aukštutiniame kambaryje

Marana tha – ateik, Viešpatie Jėzau!

Plačiau
Tiesos Dvasia

Tiesos Dvasia

Šventoji Dvasia ateina tik ten, kur žmonės jau yra priėmę Kristų į savo širdis.

Plačiau
V Velykų sekmadienis

Tėvo veidas

„Jau tiek laiko esu su jumis, ir tu vis dar manęs nepažįsti? Kas yra mane matęs yra matęs Tėvą“.

Plačiau
Ištarti Viešpačiui "Taip"

Ištarti Viešpačiui "Taip"

Didysis pasaulio atnaujinimas prasideda nuo mūsų pačių atsinaujinimo Kristuje. Mes visi privalome būti savo tikėjimo liudytojais.

Plačiau
Pakeliui į Emausą

Pakeliui į Emausą

Mokiniai maldavo Jo: "Pasilik su mumis". Ir Jis pasilieka. Nors ir pranyko mums iš akių, Eucharistijoje mes atpažįstame Jį iš duonos laužymo.

Plačiau
Jo Gailestingumas tveria per amžius!

Jo Gailestingumas tveria per amžius!

Viešpats mus paliečia savo gailestingumu. Paliečia mūsų sielos žaizdas ir užgydo jas meile ir gailestingumu.

Plačiau
Kristaus pašlovinimas

Kristaus pašlovinimas

Aš Esu už jus paaukotas avinėlis, Aš jūsų išpirka, Aš jūsų gyvenimas!

Plačiau
Priskirtasis prie nusidėjėlių

Priskirtasis prie nusidėjėlių

Tikrai šitas buvo Dievo Sūnus!

Plačiau
Jėzaus ašaros

Jėzaus ašaros

Dievas yra gailestingas: Jis visuomet išvaduoja!

Plačiau
Ar pasiruošę praregėti?

Ar pasiruošę praregėti?

„Aš atėjau į šį pasaulį <...>, kad neregiai praregėtų.“

Plačiau
Gyvybės vanduo

Gyvybės vanduo

Evangelijos džiaugsmo prisipildo širdys ir gyvenimas visų, kurie sutinka Kristų.

Plačiau
Kopimas į kalną su Jėzum

Kopimas į kalną su Jėzum

Kam žmogus yra pašauktas? Jis pašauktas atsiversti. Nėra atsivertimo be žvilgsnio į savo vidų, į širdį, į sąžinę.

Plačiau
Gyvenimas - išbandymų kelias

Gyvenimas - išbandymų kelias

Turėti, galėti ir pasižymėti – štai trys pagrindinės pagundos, apnikusios žmoniją.

Plačiau
Ar priešas yra mano artimas?

Ar priešas yra mano artimas?

Kas nepavargsta mylėti, tas keičia savo gyvenimo istoriją – šeimos, draugų, kaimynų, bendradarbių istoriją, tarpusavio santykius.

Plačiau
Ištikimybė Meilei

Ištikimybė Meilei

Kristus sako savo mokiniams, kad ištikimumas Dievo įsakymams privalo būti visų pirma žmogaus širdyje.

Plačiau
Koks krikščionio skonis?

Koks krikščionio skonis?

„Jūs esate žemės druska. Jei druska nustotų sūrumo, kuo gi ją pasūdyti?“

Plačiau
TIkrosios Šventyklos šviesa

Tikrosios Šventyklos šviesa

Šis įvykis tapo didelės malonės šaltiniu ne tik tiems, kurie tada dalyvavo Kristaus aukojimo apeigose, bet ir mums šiandien.

Plačiau
Žvejų pašaukimas

Žvejų pašaukimas

Mūsų gyvenimo laivo kapitonas yra Kristus. Jis vadovauja žmonių žvejybai, nes atėjo į šį pasaulį, kad atvestų Jį tikinčius į didįjį Dievo meilės kelią.

Plačiau
Dievo Avinėlis

Štai Dievo Avinėlis

Mes turime labai gerai suprasti, jog krikščionio užduotis – sutapatinti tikėjimą su gyvenimu. Kad mes gyventume taip, kaip tikime, o ne, neduok Dieve, atvirkščiai.

Plačiau
Pakrikštyti Kristuje

Pakrikštyti Kristuje

„Visi, kurie esate pakrikštyti Kristuje, apsivilkote Kristumi“

Plačiau
Trijų Karalių iškilmė

Stovėti šalia Generolo

„Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. Visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę."

Plačiau
Kalėdų centre - Nazareto šeima

Kalėdų centre - Nazareto šeima

Būkite tvirtos visos krikščioniškos šeimos. Jūs tarpusavyje dalinatės atsakomybe ne tik dėl savo šeimos išsaugojimo, bet ir dėl jos nuolatinio augimo Viešpatyje Jėzuje.

Plačiau
Žmogus gyvena viltimi

Žmogus gyvena viltimi

Žmogus gyvena viltimi. Ir ta viltis yra Jėzus Kristus, Emanuelis – Dievas su mumis.

Plačiau
Atsivertimo vaisių metas

Atsivertimo vaisių metas

Į mus, krikščionis, žiūri pasaulis: mūsų artimieji, mūsų bendradarbiai, draugai. Tavo kasdienės maldos pavyzdys gali padaryti kur kas daugiau, nei nuolatinis priminimas savo vaikams, kad būtina melstis.

Plačiau
Siauras kelias

Siauras kelias

Gelbėtojas ateina išrauti iš mūsų širdies puikybės, ateina parodyti mūsų iliuzijų ir klaidų, idant išpažintume savo nuodėmes.

Plačiau
Išganingas laukimas

Išganingas laukimas

Adventas mums skelbia Dievo atėjimą ir mus ruošia priimti Jo apsilankymą, tiksliau sakant, Jo įvairius apsilankymus.

Plačiau
Kristus Karalius, Visatos Valdovas

Kristus Karalius, Visatos Valdovas

Kristaus pergalė ant Kryžiaus

Plačiau
Ištvermės dorybė

Ištvermės dorybė

Savo ištverme jūs išsaugosite savo gyvybę.

Plačiau
Gyvųjų Dievas

Gyvųjų Dievas

Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų, nes visi jam gyvena“.

Plačiau
Ar Jėzus - mano svečias?

Ar Jėzus - mano svečias?

Zachiejus nuolankiai pripažindamas savo silpnumą, savo bejėgiškumą užbėgo į priekį ir įlipo į medį, kad pamatytų Viešpatį.

Plačiau
Nuolankumo malda

Nuolankumo malda

Tik tas, kuris nelaiko savęs tobulu, gali iš tiesų susitikti kitą žmogų, liudyti jam Tėvo gailestingumą.

Plačiau
homilija

Atkakli malda

Tik tas, kas atkakliai meldžiasi, auga tikėjimu, Kristų statydamas savo gyvenimo ir jam patikėtos misijos centre.

Plačiau
Atsigręžti ir padėkoti

Atsigręžti ir padėkoti

Tikėjimas, kuris išgelbsti – iš širdies kylantys veiksmai: sugrįžimas, džiugesio šūksnis, Jėzaus kojų apkabinimas.

Plačiau
XXVII sekmadienis

Garstyčios grūdo tikėjimas

„Sustiprink mūsų tikėjimą!“

Plačiau
Mirė ne abu

Mirė ne abu

Po žaizdomis aptekusio, prie turtuolio durų gulinčio Lozoriaus pavidalu įžvelgiamas Jėzaus, kuris „kentėjo už miestų vartų“ ir, išjuoktas mirė, slėpinys.

Plačiau
Mažų dalykų šventumas

Mažų dalykų šventumas

Mūsų ištikimybė Viešpačiui atsiskleidžia mažmožiuose.

Plačiau
Kad nė vienas nepražūtų

Kad nė vienas nepražūtų

Turime priimti į savo širdį Tėvo gailestingumą, Tėvo troškimą, kad visi žmonės būtų išganyti.

Plačiau
Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmė

Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmė

Šiandien per būsimąją Dievo Motiną į pasaulį įžengė visiškai atstatyta Dievo vaikų laisvė.

Plačiau
Pirmosios vietos prie puotos stalo

Pirmosios vietos prie puotos stalo

Žmogaus didingumas visada pasiekiamas tik drauge su nuolankumu.

Plačiau
Atnaujintas puotos svečių sąrašas

Atnaujintas puotos svečių sąrašas

Tikrąją hierarchiją lemia tikėjimas ir Viešpaties malonė.

Plačiau
Taikos ir karo vėliava

Taikos ir karo vėliava

Kristus atėjo, ne kad laiduotų išorinę taiką, o kad išlaisvintų žmogų iš nuodėmės vergijos.

Plačiau
Lobis ten, kur širdis

Lobis ten, kur širdis

„Saugokitės bet kokio godumo“ (Lk 12, 15)

Plačiau

Kad pasaulis pažintų Dievo meilę

Meilei nerašomi įsakymai. Leiskimės Dievo mylimi.

Plačiau

Didysis įsakymas

Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus.

Plačiau

Šok, gaudau!

Šis sekmadienis Jono Pauliaus II buvo paskelbtas pasauline maldos už pašaukimus diena.

Plačiau

Ganyk mano aveles

Neplyštantis tinklas pavaizduoja Bažnyčią, kurios negali suplėšyti žmonių įvairovė.

Plačiau

Tikėjimo Atvelykis

Palaiminti, kurie tiki nematę!

Plačiau

Šv. Velykos

Šventos Velykos tepripildo drąsos, ramybės, pasitikėjimo ir vilties.

Plačiau

Verbų sekmadienis

Atėjus apsisprendimų metui, pasilikime maldoje.

Plačiau

V Gavėnios sekmadienis

Tikrojo atsivertimo pradžia - pakeisti požiūrį į Jėzų!

Plačiau

IV Gavėnios sekmadienis

Tėvo gailestingumas, pranokstantis teisingumą

Plačiau

III Gavėnios sekmadienis

Dievo vardas yra ŠIANDIEN

Plačiau

II Gavėnios sekmadienis

Gera mums čia būti!

Plačiau

I Gavėnios sekmadienis

Trys Gavėnios gerieji darbai: pasninkas, išmalda ir malda

Plačiau

Žodis, kuris yra TIESA

Ar pažinau ir seku Žodį, kuris yra TIESA?

Plačiau

Mylėti priešus

„Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“

Plačiau

Ar palaiminti JŪS?

 Džiaukitės ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje!

Plačiau

Laimės šaltinis

Meilė galinga, nes pirmiausiai kitiems tarnauja...

Plačiau