Parapijos Marijos legionui - 20 metų!

Mūsų parapijos Marijos Legionas šiemet mini 20-ies metų įkūrimo sukaktį. Legionas buvo įkurtas 2000 metais gegužės mėn.

Marijos legionas yra tarptautinė pasauliečių katalikų vyrų ir moterų draugija. Jos nariai su vyskupo ordinaro ir parapijų klebonų leidimu dirba dvasinius gailestingumo darbus parapijose. Apskritai Marijos Legionas įkurtas 1921 m. Airijoje. Jo  įkūrėjas yra Dievo tarnas - Pranas Dufas.

Marijos legiono struktūrą sudaro Prezidiumas, kuris vienija 4 narius: pirmininką, vicepirmininką, iždininką ir sekretorių. Prezidiumui priklauso ir aktyvieji legiono nariai, kurie kiekvieną savaitę sutartu laiku susirenka maldai ir įvykdytų gailestingumo darbų ataskaitai.

Pirmoji Taikos Karalienės Marijos legiono vadovė buvo Adelė Zdanavičienė, šiuo metu gyvenanti pašvęstą gyvenimą karmeličių vienuolyne Paštuvoje. Legionierių dvasinis vadovas buvo kun. Rimas Venskus, kuris šiuo metu yra Lietuvos kariuomenės vyr. kapelionas.

Per 20 metų Taikos Karalienės Marijos Legiono veikla buvo aktyvi ir organizuota, nes visą  tą laiką legionams vadovavo dvasiniai vadovai - kunigai, kurie rūpinosi legionierių dvasiniu ugdymu ir sielovada. Legionierės labai aktyvios, nuveikta daug įvairių darbų. Apaštalavimas buvo labiau orientuotas į ligonių lankymą ligoninėje.  Šiuo metu legiono veikla labiau pasireiškia apaštalavimu savo artimoje aplinkoje ir piligrimystėje, aplankant šventas vietas. Marijos legionierės kviečia parapijiečius praktikuoti Rožinio maldą.

Minint šią gražią 20 -ies  metų Legiono veiklos sukaktį, legionieriai, padedami parapijiečių, stengėsi prisidėti prie padėkos ženklų bendromis aukomis. Padėkos Marijai ženklas - tai padovanotas votas Mergelei Marijai ir Padėkos Kryžius, nuvežtas į Kryžių kalną. Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šių gražių iniciatyvų: aukomis, maldomis ir asmeniškomis intencijomis. Labai dėkojame parapijiečiui Kęstučiui Jaselskiui už savo rankomis pagamintą kryžių, ilgametei legiono narei Danutei Erlickienei už Kryžiaus kelio maldas ir giesmes. Parapijos kunigams, klebonui Mindaugui Šlaustui už maldas ir palaikymą.

Dėkojame Legiono dvasios vadovui kun. dr. Andriui Vaitkevičiui už legionierių dvasinį ugdymą. Džiugu kad šie metai jubiliejiniai ir jam - legiono dvasinis vadovas šį rudenį minėjo savo gimimo 40-tąjį jubiliejų ir kunigystės 15-tąją sukaktis. Šia proga Legiono senjorė Janina Galdikienė dedikavo kun.Andriui savo kūrybos eilėraščius. 

Visa tai vainikavo Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės legiono veiklos 20-metį, skirtą Marijos didesnei garbei ir Dievo šlovei.

Mielas parapijieti, jei esi praktikuojantis katalikas, bet kasdien nesimeldi Rožinio, ar nelabai žinai, kaip tai reikia padaryti, jei Rožinio paslaptys atrodo sudėtingos ir painios, o gal kaip tik Tu esi tas, kuris kasdien meldi Rožanį ir Tau kartais būna liūdna melstis vienam? Marijos Legionas gali būti Tavo maldos laikas bendruomenėje, esi laukiamas. Kreiptis kviečiame į legiono pirmininkę Reginą (tel. nr. 8606 98830).

Visi darbai ir maldos skiriami Švč. M. Marijai.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ilona Lekstutienė
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Už nuotraukas dėkojame Ritai Gorodeckienei