į viršų
Image Alt

Marijos legionas

Marijos legionas

Marijos legionas yra tarptautinė pasauliečių katalikų vyrų ir moterų draugija. Jos nariai su vyskupo ordinaro ir parapijų klebonų leidimu dirba dvasinius gailestingumo darbus parapijose. Vadovaujami kunigų, jie padeda pažinti tikėjimo mokslą ir tapti geresniais katalikais.

Legionas įkurtas 1921 m. Dubline, Airijoje. Įkūrėjas – Pranas Dufas, Airijos pilietis (1889 – 1980 m.). 1996 m. Dublino arkivyskupas Dr. Desmondas Konely pradėjo Prano Dufo kanonizacijos bylą.

Marijos legionui gali priklausyti visi praktikuojantys katalikai nuo 18 m. amžiaus. Legione yra ir jaunimo – nuo 12 iki 18 m. – skyrius.

Marijos legiono struktūrą sudaro Prezidiumas, kuris vienija 4 narius: pirmininką, vicepirmininką, iždininką ir sekretorių. Prezidiumui priklauso ir aktyvieji legiono nariai, kurie kiekvieną savaitę sutartu laiku susirenka maldai ir įvykdytų gailestingumo darbų ataskaitai. Susirinkimo trukmė – 1,5 val. Gausus būrys tikinčiųjų, kurie meldžiasi legiono nustatytas maldas, vadinami maldos pagalbininkais. Jie nelanko kassavaitinių susirinkimų, tačiau kelis kartus metuose atvyksta kviečiami Prezidiumo, ypač į metinę Acies šventę, kuri švenčiama po Švč. Marijos Apreiškimo šventės kovo 25 d.

Marijos Taikos Karalienės parapijos legionas šiandien vienija apie 10 aktyviųjų narių ir apie 80 maldos pagalbininkų. Privalomos legionieriaus maldos – Rožinis ir kasdienis „Tesseros“ knygelės skaitymas. Be to, aktyvusis Marijos legiono narys įsipareigoja:

1.    kas savaitę lankyti vietinį narių susirinkimą;
2.    kas savaitę bent dvi valandas dirbti apaštalinį darbą: poromis nešti klebono linkėjimus, žinias žmonėms;

•    skatinti dalyvauti Šv. Mišiose;
•    raginti krikštyti kūdikius, o paaugusius vaikus laiku katechizuotis;
•    lankyti ligonius namuose ar ligoninėse;
•    gyvenančius be santuokos sakramento raginti susituokti bažnyčioje;
•    pakviesti sunkiai sergantiems ligoniams ar seniems žmonėms kunigą, kad suteiktų ligonių patepimą;
•    propaguoti Rožinio maldą.

Visi darbai ir maldos skiriami Švč. Marijai. Marijos legiono šūkis – „Per Marijos širdį į Jėzaus širdį“.

Kiekvienas Marijos legionas gauna nurodymus iš kurijos (vyskupijos centro). Kiekvieną mėnesį kurijoje vyksta tos vyskupijos Prezidiumo narių susirinkimas.

Finansinės paramos iš niekur negaunama. Prezidiumai išsilaiko iš aukotojų lėšų.

Marijos legionas mūsų parapijoje renkasi II -ojoje katechetikos klasėje:

žiemos metu (nuo spalio 1 d. iki balandžio 1 d.) penktadieniais po 8 val. šv. Mišių.

Vasaros metu (nuo balandžio 1 d. iki spalio 1 d.) pirmadieniais 08.30 val.

Vadovė Ilona Lekstutienė (8615 26814 )