į viršų
Image Alt

Sutvirtinimas

Sutvirtinimas

„Juk Dievas mus ir jus sutvirtino ir patepė Kristui; Jis pažymėjo mus savo antspaudu ir siuntė į mūsų širdis Dvasios laidą“ (2 Kor 1, 21–22).

Apie Sutvirtinimo sakramentą

Kai grūdas krinta į išdirbtą žemę, nuo drėgmės išbrinksta, plyšta ir išleidžia daigą, kuris ima augti, plėtotis ir bręsti. Taip pat ir antgamtinis gyvenimas, atsiradęs krikšto metu, pašvenčiamosios malonės dėka auga, plėtojasi ir bręsta iki Kristaus amžiaus pilnybės (Ef 3, 13). Žmogaus dvasia yra krikšto paruošta ir išpurenta dirva, į kurią nukrinta Šventosios Dvasios sėkla. Kaip nederlingoje žemėje grūdas nedygsta, taip tingioje sieloje Šventosios Dvasios dovanos neatsiskleidžia ir neduoda vaisiaus. Sutvirtinimo sakramentas atbaigia Krikšto malonę; Sutvirtinimas suteikia Šventąją Dvasią, kad mus dar giliau įskiepytų dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienytų su Kristumi, tobuliau sujungtų su Bažnyčia, aktyviau įtrauktų į jos pasiuntinybę ir padėtų mums krikščionių tikėjimą liudyti žodžius lydinčiais darbais.

Sutvirtinimas, kaip ir Krikštas, krikščionio sieloje įspaudžia dvasinį ženklą arba neišdildomą žymę („charakterį“); dėl to šį sakramentą galima gauti tik vieną kartą gyvenime.

Sutvirtinimas teikiamas vaikui sulaukus sąmoningo amžiaus; pirmenybė jį teikti paliekama vyskupui, tuo pažymint, jog šis sakramentas tvirčiau sujungia su Bažnyčia.

Esminė sutvirtinimo apeiga yra pakrikštyto asmens kaktos patepimas šventąja krizma, sakramentą teikiančiojo rankos uždėjimas ir tariami žodžiai: Romos apeigose – „Accipe signaculum doni Spiritus Sancti“ („Priimk Šventosios Dvasios dovanos ženklą“).

Kai Sutvirtinimas teikiamas atskirai nuo Krikšto, jo ryšys su Krikštu dar išreiškiamas ir Krikšto pažadų atnaujinimu. Sutvirtinimo teikimas švenčiant Eucharistiją padeda pabrėžti į krikščionybę įvedančių sakramentų vienybę.

Plačiau apie Sutvirtinimą: Skaitykite plačiau (1285-1321 pastraipos).     

Reikalavimai sutvirtinamiesiems

Tikintieji turėtų labai atsakingai įvertinti savo nusiteikimą Sutvirtinimo sakramento atžvilgiu ir ryžtis tolesniam augimui dvasinio tobulumo prasme. Sąmoningo amžiaus sulaukęs sutvirtinamasis privalo išpažinti tikėjimą, būti malonės būklėje, turėti norą gauti šį sakramentą ir būti pasirengęs tapti Kristaus mokiniu bei liudytoju bažnytinėje bendruomenėje ir pasaulyje.

Sutvirtinimas yra vadinamas „krikščioniškosios brandos sakramentu“. Todėl prieš šio sakramento priėmimą reikia pasitikrinti ir papildyti žinias apie krikščioniškojo tikėjimo tiesas. Šventosios Dvasios dovaną priimti dera tyra širdimi, todėl prieš priimant Sutvirtinimo sakramentą reikia atlikti Atgailos sakramentą.

Kiekvienam sutvirtinamajam patariama turėti Sutvirtinimo globėją, kuris kaip vyresnysis brolis jį atvestų ir pristatytų vyskupui, o paskui padėtų ištikimai vykdyti Krikšto pažadus ir saugoti Šventosios Dvasios dovaną.

Pageidaujama Sutvirtinimo globėju (globėja) kviesti vieną iš krikštatėvių. Jeigu pasirenkamas kitas globėjas, jis turi būti tinkamas dvasiniu atžvilgiu šioms pareigoms atlikti ir atitikti Kanonų teisės reikalavimus, t.y.:

– būti sulaukęs šešiolikos metų;
– būti katalikas, jau priėmęs Sutvirtinimo bei šv. Eucharistijos sakramentą, gyvenantis pagal tikėjimą bei dabar prisiimamas pareigas;
– nebūti suvaržytas kokios nors uždėtos ar paskelbtos kanoninės bausmės;
– nebūti sutvirtinamojo tėvas ar motina.

Sutvirtinimo apeigų nuostatai reikalauja, kad sutvirtinamieji šalia Krikšto vardo pasirinktų dar ir Sutvirtinimo vardą, kuris turi būti šventojo vardas.

Sutvirtinimo sakramentui rengiami Krikšto ir Eucharistijos sakramentus priėmę bei 14 metų sulaukę jaunuoliai (Sutvirtinimo sakramento priėmimo dieną turi turėti 15 metų), sąmoningai apsisprendę dalyvauti sakramentiniame Katalikų Bažnyčios gyvenime.

Katechezės vyksta vieną kartą per savaitę katechetinėse klasėse, dalyvaujant sutvirtinamiesiems skirtuose renginiuose. Rengimosi trukmė – nuo spalio iki birželio mėnesio. Jaunuoliai su tėvais kiekvieną sekmadienį dalyvauja šv. Mišiose.

Kartą per mėnesį organizuojami katechetiniai pokalbiai su šiems sakramentams besirengiančių jaunuolių tėvais.

Suaugusieji šiems sakramentams rengiami atskiroje grupėje.

Sutvirtinimas teikiamas vyskupo gegužės ar birželio mėnesiais.

Registracija Sutvirtinimo sakramento pasiruošimui vyksta nuo rugpjūčio pabaigos iki rugsėjo pabaigos bažnyčios raštinėje šiokiadieniais nuo 09.30 iki 13.00 ir nuo 15.00 iki 18 val. bei sekmadieniais po šv. Mišių.