į viršų
Image Alt

Santuoka

Santuoka

Šv. Paulius sako: „Jūs, vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo Bažnyčią […]. Šita paslaptis yra didelė, – aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir Bažnyčią“ (Ef 5, 25. 32).

Apie Santuokos sakramentą

Santuokinę sąjungą, kuri vyrą ir moterį labai glaudžiai jungia gyventi ir mylėti, nustatė ir savais įstatymais aprūpino Kūrėjas. Savo prigimtimi ši sąjunga yra skirta sutuoktinių labui ir vaikų gimdymui bei auklėjimui; tą pakrikštytųjų ryšį Viešpats Kristus iškėlė į sakramento orumą.

Santuokos sakramentas yra Kristaus ir Bažnyčios vienybės ženklas. Sutuoktiniams jis suteikia malonę mylėti vienas kitą tokia meile, kokia Kristus pamilo savo Bažnyčią; tad sakramento malonė žmogišką sutuoktinių meilę daro tobulesnę, sustiprina jų nesuardomą vienybę ir juos pašventina kelyje į amžinąjį gyvenimą.

Santuoka remiasi abipusiu susituokiančiųjų sutikimu – pasiryžimu visiškai atsiduoti vienas kitam, turint tikslą šį meilės ryšį išgyventi ištikimai ir vaisingai.

Kadangi santuoka įteisina sutuoktinių gyvenimą kaip viešą instituciją Bažnyčioje, dera, kad ji būtų sudaroma viešai, apgaubta liturginėmis apeigomis, dalyvaujant kunigui, santuokos liudininkams ir susirinkusiems tikintiesiems.

Vienumas, nesuardomumas ir pasirengimas būti vaisingiems yra esminiai santuokos elementai. Poligamija yra nesuderinama su santuokos vienumu; ištuoka išskiria tai, ką Dievas sujungė; atsisakymas būti vaisingam atima iš sutuoktinių gyvenimo „brangiausią jo dovaną“ – kūdikį.

Pakartotinė išsiskyrusiųjų santuoka, tebesant gyvam teisėtam sutuoktiniui, prieštarauja – kaip mokė Kristus – Dievo planui ir įstatymui. Tokie naujai suėję išsiskyrusieji nuo Bažnyčios neatskiriami, tačiau negali priimti Eucharistinės Komunijos. Jie gali gyventi krikščioniškai, ypač auklėdami tikinčius savo vaikus.

Krikščioniška šeima yra vieta, kur vaikai pirmiausia sužino apie tikėjimą. Dėl to šeimos židinys teisingai yra vadinamas „namų Bažnyčia“, malonės ir maldos bendruomene, žmogiškų dorybių ir krikščioniškos meilės mokykla.

Plačiau apie Santuokos sakramentą: Skaitykite plačiau (1601-1666 pastraipos).

Pasirengimas

Apsisprendimas priimti Santuokos sakramentą yra labai atsakingas uždavinys. Todėl Lietuvos Vyskupų Konferencija yra nustačiusi, jog sužadėtiniai, nusprendę priimti Santuokos sakramentą, turi mažiausiai prieš penkis mėnesius (arba rekomenduotina ir dar anksčiau) iki numatomos santuokos dienos kreiptis į tos bažnyčios parapijos raštinę, kurioje numatoma švęsti Santuokos Sakramentą. Mūsų parapijos raštinėje jūsų laukiame šiokiadieniais (išskyrus sekmadienį) nuo 09.30 iki 13.00 ir nuo 15.00 iki 18 val. Parapijos klebonas turi ištirti sužadėtinių laisvą apsisprendimą tuoktis, bei tvirtą valią, ir tai, ar įsigilinta į santuokos bei šeimos gyvenimo pagrindus, artimiau susipažinta su Bažnyčios mokymu.

Šiai užduočiai palengvinti organizuojami Sužadėtinių rengimosi Santuokai kursai pagal programą „Dviem yra geriau negu vienam… Jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti“ (Koh 4, 9 – 10). Tai grupinis darbas (8 susitikimai po 2 akademines valandas), dalijantis patirtimi poroje ir grupėje, atliekant pratimus, sprendžiant situacijas, vaidinant, diskutuojant. Registracija į kursus turi vykti ne vėliau nei likus 5 mėn. iki numatomos Santuokos datos.

Ateinant pirmą kartą, reikia turėti asmens tapatybės dokumentą. Vėliau reikės pristatyti šiuos dokumentus ir duomenis:

  1. Gimimo liudijimo kopiją.
  2. Krikšto liudijimą Santuokai iš tos parapijos, kurioje esate krikštyti, ir kuriame pažymima apie jūsų laisvą stovį. Šis dokumentas galioja 6 mėnesius nuo jo išdavimo datos.
  3. Leidimą susituokti už parapijos ribų (jei gyvenama kitos parapijos teritorijoje). Dokumentas išduodamas toje parapijoje, kurioje sužadėtiniai gyvena de facto bent tris mėnesius ar ilgiau.
  4. Šeimos centro pažymą apie baigtą pasirengimo Santuokos Sakramentui kursą.
  5. Sutvirtinimo Sakramento („dirmavonės“) priėmimo datą ir vietą.
  6. Liudytojų vardus, pavardes ir adresus.

Bažnyčia reikalauja, kad katalikai, kurie nėra priėmę Sutvirtinimo sakramento, jeigu nėra didelių nepatogumų, iki santuokos sudarymo jį priimtų. Be to, prieš priimant Santuokos sakramentą, dera atlikti viso gyvenimo išpažintį, nes kurdamas šeimą žmogus pradeda naują gyvenimo etapą, kuriame įsipareigoja būti atsakingas už kitą žmogų ir būsimų vaikų laimę.