į viršų
Image Alt

‘Pas ką mes eisime?’ Giesmių tekstai

‘Pas ką mes eisime?’ Giesmių tekstai

GIRSIU TAVE MANO DIEVE

 

Girsiu Tave, mano Dieve,

Girsiu Tave, giedosiu gyrių Tau,

Girsiu Tave, mano Dieve,

Girsiu Tave, išaukštinsiu Tave.

 

Tu nuplovei mane  savu krauju, sava auka,

Tu prikėlei mane, kad gyvenčiau Tavo šviesoje,

Tu nuplovei mane savu krauju, sava auka,

Tik Tau šlovė visa, tik Tau šlovė visa

   

JĖZUS – TEISUMO DOVANA

 

Jėzus – teisumo dovana,

Žmogaus Sūnus, Dievo Sūnus, apreikštas mums,

Jėzus – teisumo dovana,

Pašlovintas, išteisintas Dievo Sūnus.

 

Jo šlovė niekad neišblės,

Karalystė Jo nesibaigs,

Jo didybė ir jėga, Jo malonė amžina,

Jėzus tavyje, Jėzus manyje,

Mus sujungia Jo jėga ir Jo šviesa

Jėzus – teisumo dovana.

   

ATEIK ATVERT ŠIRDIES

 

Ateik, ateik atvert širdies,

Ateik, ateik šviesa pripildyk,

Kas be Tavęs galės, kas be Tavęs galės

Uždegt ledinę širdį.

 

Prašau, prašau ateik greičiau.

Atsiųsk, atsiųski Dvasią šventą,

Nes negaliu daugiau, nes negaliu daugiau

Tam drungnume gyventi.

 

Ateik, ateiki ir atleisk,

Matai, matai esu beturtis.

Malone Tu nusileisk, malone Tu nusileisk

Ir mano skurdas baigsis.

   

TU – PASAULIO ŠVIESA

 

Susitikt, prieiti artyn,

Nusilenkt ir leist apkabint,

Įsiklausyt, atsiprašyt,

Širdį atvert tik Tau.

 

Tavo meilė – stipriausia jėga,

Tavo Žodis – šviesa naktyje,

Jėzau, apšviesk, širdį paliesk,

Dvasią išliek visiems!

 

Tu – pasaulio šviesa,

Dievo meilė gyva!

Tu – mano turtas, tu – mano viltis,

Trokštu gyvent su Tavim.

   

TE ŽEMĖ, DANGUS GIEDA TAU

 

Jėzau, niekas žemėj šioj neprilygsta Tau,

Viešpats Tu, Tau dėkingas esu

už tai, ką padarei dėl manęs.

 

Gelbėtojau, guodėjau,

Ramybė, jėga – Tavyje

Te mano širdis ir visa many

Lenkiasi tik Tau vienam!

Te žemė, dangus gieda tau Viešpatie.

Karaliui šlovė, padėka ir garbė!

Jūra, kalnai nusilenks prieš Tave,

Prieš galingą Tavo Vardą!

Visa many tegu šlovina Jį:

Tu mano džiaugsmas, Tu mano viltis.

Tik Tavyje aš pilnatvę randu, Tavyje!

   

PALAIMINTI MES TAVO NAMUOS

 

Palaiminti mes Tavo namuos,

Nes nuolat garbinam Tave.

Stiprybė mūsų Viešpatyje,

Mes žvelgiam tik į Tave.

 

Atnaujinsi, pastiprinsi,

Kol Tavo veidą matysim.

Viešpatie, mūsų žemę išgydyk,

Palaimink mus, kol mes ieškom Tavęs!

 

Esi Tu šventas, esi Tu šventas,

Tu šventas, Viešpatie.

   

TĖVO NAMUOS

 

Kūnu ir krauju dėl Tėvo širdies iš Mergelės gimęs,

Pasiklydusių atėjęs ieškot ir atpirkti.

Paniektas, išjuoktas,

Kryžiumi iškeltas mus apkabini ir

Amžiną amžiną auką aukoji,

Stiprini, gilini mūsų tikėjimą,

Duona ir vynu save dovanoji,

Kad mes laimėtume tikrąjį džiaugsmą

Tėvo namuos.

 

Draugais mus vadini, susėdus prie stalo Dievo vaišių.

Paliepęs kartot Tavam atminimui džiaugsmo puotą.

Skausmuose atpirkęs, garbėj prisikėlęs mus apkabini ir

Amžiną amžiną auką aukoji,

Stiprini, gilini mūsų tikėjimą,

Duona ir vynu save dovanoji,

Kad mes laimėtume tikrąjį džiaugsmą

Tėvo namuos.

   

TU – GALINGA UPĖ

 

Tu – galinga upė, srovė vis tekanti,

Tu esi versmė gausinga, mane nuplaunanti.

 

„Nurimk, žinok Aš esu!“

Leisk bangoms dužt į mane

Gailestingumu ir meile gilia.

   

MYLIMAS ESI

 

Mylimas esi, laukiamas esi

Tu esi labai labai brangus.

Jėzus už tave atidavė save,

Štai prieš tave Dangus.

 

Jėzus –  tai šviesa,

Jėzus –  tai tiesa,

Jis kaip saulė apšviečia visus.

Jėzus – tai jėga,

Jėzus – tai ugnis,

deginanti nuodėmes visas.

   

UŽ MANE IR UŽ TAVE

 

Už mane ir už tave Jis atidavė save,

Mirė Jis ir trečią dieną prisikėlė!

Šiandien gyvas danguje, nori Jis apreikšt save,

Jei ieškosi Jo ir iš širdies Jo šauksies:

„Jėzau,Jėzau!“

 

Jis išgirs, būtinai tave atras ir išgelbės tavo sielą ir tave,

aš žinau.

Jis nelauks, paskubės tau atsakyt, apsidžiaugs, kad tu pasitiki

tik Juo, tik Juo, tik Juo.

 

Jis išgirs, būtinai tave atras ir išgelbės tavo sielą ir tave,

aš žinau.

Jis nelauks, paskubės tau atsakyt ir tu nuoširdžiai ištarsi Jam:

„Ačiū, Jėzau!“

   

PRIE TAVĘS, O VIEŠPATIE GLAUDŽIUOS

 

Prie Tavęs, o Viešpatie, glaudžiuos,

Gyvu vandeniu pagirdyk sielą.

Meilę ir ramybę suradau Tavuos delnuos,

Tavo Žodis – žiburys nakty.

 

O, Viešpatie, Tu išklausai mane

Ir kelius tiesius parodai.

Giedu Tau ir dėkoju Tau, mano Dieve!

   

TEGUL TAVO RAMYBĖ

 

Tegul Tavo ramybė nusileidžia ant manęs,

Aš žinau, Jėzau, Tu nugalėjai.

Tegul Tavo ramybė viešpatauja manyje,

Aš žinau, Jėzau, Tu – valdžioje.

 

Tavo ramybė plaukia per mane,

Tavo gyvybė teka manyje,

Tavo jėga pakelia mane.

Aš žinau, Jėzau, Tu – valdžioje!

 

Tegul Tavo patepimas nusileidžia ant manęs,

Aš žinau, Jėzau, Tu nugalėjai.

Tegul Tavo patepimas viešpatauja manyje,

Aš žinau, Jėzau, Tu  – valdžioje.

 

Tavo patepimas plaukia per mane,

Tavo gyvybė teka manyje,

Tavo jėga pakelia mane.

Aš žinau, Jėzau, Tu – valdžioje!

 

Tegul Tavo karalystė nusileidžia ant manęs,

Aš žinau, Jėzau, Tu nugalėjai.

Tegul Tavo karalystė viešpatauja manyje,

Aš žinau, Jėzau, Tu  – valdžioje.

 

Tavo karalystė plaukia per mane,

Tavo gyvybė teka manyje,

Tavo jėga pakelia mane.

Aš žinau, Jėzau, Tu – valdžioje!

   

MŪSŲ MEILĖS GIESMĖS

 

O…o…o… aleliuja, O…o…o… aleliuja

O…o…o… aleliuja, O…o…o… aleliuja

 

Mūsų meilės giesmės skamba plačiai,

Mūsų širdys plyšta, trokšta išlėkt

Pas Tave, Dangaus kariuomenių Viešpatie

 

Garbinam ir Tavo vardą skelbiam,

Džiūgaujam ir giesmes Tavo garbei giedame,

Dėkodami už meilę mums.

 

O…o…o… aleliuja, O…o…o… aleliuja,

O…o…o… aleliuja, O…o…o… aleliuja.

   

TEGU LIEJAS TAVO MALONĖ

 

Klaupdamas prie Tavo kojų,

Jėzau, garbinu Tave.

Tau gyvenimą aukoju

Meilės giesmėje.

 

Tegu liejas Tavo malonė,

Tegu liejas Tavo Dvasia,

Tegu liejas Tavoji meilė,

Gailestingumas ir tiesa.

 

Tavo Žodis atgaivina,

žvilgsnis perkeičia mane.

Širdžiai džiugesį grąžina

Paprasta malda.

 

Tegu liejas Tavo malonė,

Tegu liejas Tavo Dvasia,

Tegu liejas Tavoji meilė,

Gailestingumas ir tiesa

   

NELIEKU, KOKS BUVĘS 

 

Atiduodu Tau liūdesį ir nerimą,

Savo klaidas, visas žaizdas.

Atiduodu Tau visą, koks esu dabar,

Nes Tavimi pasitikiu.

 

Tu priimi ir paguodi, atleidi, ramybę duodi,

Vedi gyvent naujai, šventai.

Nelieku koks buvęs,

Artuma Tavo perkeičia.

   

UŽ KIEKVIENOS DYKUMOS

 

Už kiekvienos dykumos laukia,

Tėve, Tavo apkabinimas.

 

Per kaitras ir smėlį žengiant

Šiuo augimo keliu,

Tavo laukiantį glėbį

Vis arčiau aš regiu.

 

Už kiekvienos dykumos laukia,

Tėve, Tavo apkabinimas.

 

Su viltim Tavo vardo šauksiuos,

Kai nematyt išeities,

Tavo balso ieškosiu,

Net kai visa tylės.

 

Nes Tu šventas, šventas

Šventas Dievas Tėvas!

   

DŽIŪGAUK, ŽEME VISA

 

Džiūgauk, žeme visa,

Mūsų Viešpats gyvas!

 

Niekada nepamiršk,

Jog tavo Dievas šalia.

Ramybę rasi tik Jame,

Nieko tu nebijok!

 

Džiūgauk, žeme visa,

Mūsų Viešpats gyvas!

 

Ko nerimsta širdis?

Tik Viešpačiu pasikliauk

Ir maldoje dėkoki Jam,

Nes Jis girdi tave!

 

Džiūgauk, žeme visa,

Mūsų Viešpats gyvas!

 

Džiaugsmo giesmę giedok

Ir rūpesčius atiduok,

Malonei Dievo juos pavesk,

Viešpats tau atsilieps!

   

KOKS JIS NUOSTABUS

 

Karalius nuostabus,

Didybe apsisiautęs,

Tegul žemė džiaugias,

Visa žemė džiaugias.

 

Jis – amžina Šviesa

Ir traukiasi tamsa,

Ir dreba nuo Jo balso,

Nuo Jo galingo balso.

 

Koks Jis nuostabus, mūsų Dievas,

Jis nuostabus.

Giedok kartu:

koks Jis, koks Jis nuostabus.

 

Nuo amžių Jis yra,

Virš laiko Jo ranka,

Pradžia ir pabaiga,

Pradžia ir pabaiga.

 

Trejybėj vienas Dievas:

Dvasia, Sūnus ir Tėvas,

Šventas Judo liūtas,

Dievo Avinėlis.

 

Koks Jis nuostabus, mūsų Dievas,

Jis nuostabus.

Giedok kartu:

koks Jis, koks Jis nuostabus.

 

Aukščiau visų iškeltas,

Šlovės tik vienas vertas

Širdis giedos:

koks Jis nuostabus!

   

KRISTUS JĖZUS – MANO VILTIS

 

Aš regiu Tavo šviečiantį veidą,

Aušrinėje giedu: „Šlovė!“

Kaip teka Neris link jūros,

taip mano siela trokšta Tavęs.

 

Ir kai ant Kryžių kalno stoviu

Ir mūsų praeitį stebiu,

Aš suprantu, kad tūkstančius metų

Kasdien Tu viltį mums teiki!

 

Kristus Jėzus mano viltis!

Man nebaisi jokia mirtis,

Nes Tu sėdi savo soste,

Dievo Tėvo dešinėj.

Taip, aš žinau, manęs ten laukia

Vieta, paruošta Danguje!

 

Miestas pilnas gyvybės:

Bokštuose gaudžia varpai,

Skelbia žinią, kad turime viltį,

Jis – tikras Dievas ir tikras žmogus.

 

Ir kai ant Kryžių kalno stoviu

Ir mūsų praeitį stebiu,

Aš suprantu, kad tūkstančius metų

Kasdien Tu viltį mums teiki!

 

Kristus Jėzus mano viltis!

Man nebaisi jokia mirtis,

Nes Tu sėdi savo soste,

Dievo Tėvo dešinėj.

Taip, aš žinau, manęs ten laukia

Vieta, paruošta Danguje!

 

Žmogau, pažink kuo tiki,

Esi pašauktas šviesti.

Eik pirmyn, nes Jis yra

Kelias, vedantis tiesiai.

Ateik ir paliesk Kristaus žaizdas,

Jis sutiko mirti.

 

Jėzus Kristus nugalėjo,

Jis prie mūsų priartėjo

Dievas yra su mumis kartu!

 

Kristus Jėzus mano viltis!

Man nebaisi jokia mirtis,

Nes Tu sėdi savo soste,

Dievo Tėvo dešinėj.

Taip, aš žinau, manęs ten laukia

Vieta, paruošta Danguje!

Data:
Kategorija: