į viršų
Image Alt

Novena Šventajai Dvasiai

Novena Šventajai Dvasiai
Melskimės taip: Kryžiaus ženklas Šventosios Dvasios himnas Tėve mūsų; Sveika, Marija; Garbė Dievui Šventosios Dvasios litanija Malda Šventajai Dvasiai Šventosios Dvasios himnas Dvasia, Viešpatie, ateik, * spindulių dangaus mums teik,*žemės klystkelius nušviesk. Tėve vargstančių nuženk, * savo dovanas dalink, *mūsų dvasią atgaivink! Sielų Tu ramintojas, * svečias atlankytojas, *mielas atgaivintojas. Darbuose Tu – poilsis, * kaitroje Tu – atvėsis, *Tu – paguoda liūdesy. O šviesybe amžina, * skaidrink sielos gilumą, *stiprinki tikėjimą. Be Tavųjų dovanų * viskas žmoguje skurdu, *viskas – atvira žaizda. Nuvalyk, kas sutepta, * laistyk, kas išdeginta, *gydyk tai, kas sužeista. Atitrauk mus nuo klaidų, * dvasios šalty duok jėgų, *tiesink vingius mūs takų. Duok mums, mylintiems Tave, * tikintiems Tava galia, *dovanas septynerias. Duok dorybių atpildą, * siųsk laimingą pabaigą, *kviesk į džiaugsmą amžiną.   Tėve mūsų…  Sveika, Marija…  Garbė Dievui…   Šventosios Dvasios litanija Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison! Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų! Iš Tėvo ir Sūnaus einančioji Dvasia, | pasigailėk mūsų! Supratimo ir išminties Dvasia, Patarimo ir tvirtumo Dvasia, Žinojimo ir mokslo Dvasia, Dievo baimės ir maldingumo Dvasia, Tikėjimo, vilties ir meilės Dvasia, Nuolankumo ir švelnumo Dvasia, Kantrybės ir ištvermės Dvasia, Gerumo ir gailestingumo Dvasia, Skaistybės ir santūrumo Dvasia, Ištikimybės ir teisumo Dvasia, Dieviškojo pašaukimo ir tobulumo Dvasia, Bažnyčios saugotoja ir vadove, Žmonių širdžių tyrėja, Dangaus malonių dalytoja, Nuliūdusiųjų ramybe, Amžinoji šviesa, Šventoji ugnie, Gyvybės versme, Dvasios balzame, Angelų džiaugsme, Patriarchų šviesa, Pranašų įkvėpėja, Apaštalų mokytoja, Kankinių tvirtume, Išpažinėjų paguoda, Mergelių nekaltume, Visų šventųjų laime, Būk mums maloningas, | gelbėk mus, Viešpatie! Nuo visokio blogio Nuo visokių nuodėmių Nuo pikto priešo pagundų Nuo klaidų ir melo Nuo piktžodžiavimo ir šmeižto Nuo netikėjimo ir prietarų Nuo tuščio smalsumo ir tingumo Nuo neskaisčių polinkių Nuo per didelio pasitikėjimo savimi Nuo nusiminimo ir vilties netekimo Nuo prieštaravimo pažintai tiesai Nuo kietos ir atgailai nerangios širdies Teismo dieną Mes nusidėjėliai, | meldžiam Tave, išklausyk mus! Bažnyčios narius gaivinti ir pašvęsti teikis, Aukštuosius ganytojus apšviesti ir stiprinti teikis, Jaunimo sieloms kilnių siekimų įkvėpti teikis, Klaidas pašalinti teikis, Visus krikščionis suvienyti ir tikroje santarvėje išlaikyti teikis, Visas tautas į tikrojo tikėjimo vienybę atvesti teikis, Savo malone mus į gėrį kreipti ir stiprinti teikis, Gyvą dvasią ir kilnią širdį mumyse sukurti teikis, Visiems mums išganymą duoti teikis, Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie! Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie! Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų! Dieve, sukurk mumyse tyrą širdį! Ir atgaivink mūsų sielose tiesos Dvasią! Viešpatie, išklausyk mūsų maldą! Ir mūsų šauksmas tave tepasiekia! Melskimės. Dieve, Tu pažįsti kiekvieną širdį ir žinai visas jos paslaptis; nuvalyk Šventosios Dvasios malone mūsų dvasios dėmes, kad Tave tobulai mylėtume ir būtume verti tinkamai Tave garbinti. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. Šventoji, amžinai žėrinti Ugnie, teisybės Dvasia, aplankyk, pripildyk ir apšviesk mūsų širdis. Amen. MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI Ateik, Šventoji išminties Dvasia, atverk mūsų sieloms dangus paslaptis, jų begalinę didybę, galingumą ir grožį. Mokyk mus mylėti Tave labiau už visus žemės turtus, džiaugsmus ir malonumus. Ateik, palaimintoji supratimo Dvasia, apšviesk mūsų mintis, kad teisingai suprastume gilias Apreiškimo tiesas ir, žemės gyvenimui pasibaigus, būtume verti gėrėtis nuostabiąja Švenčiausiosios Trejybės vienybe. Ateik, Šventoji patarimo Dvasia, vesk ir saugok mus, kad visuomet vykdytume Tavo valią. Patrauk mūsų širdis, nukreipk nuo blogo, vesk mus tiesiu įsakymų keliu į amžinybę, be kurios niekur savo laimės nesurasime. Ateik, Šventoji tvirtumo Dvasia, sutvirtink mūsų sielas kiekviename sunkume ir priešingume, stiprink kiekvieną gerą mūsų pastangą. Sustiprink silpnas mūsų jėgas, suteik drąsos kovoje su kliūtimis, siekiant tobulumo, kad nebūtume atskirti nuo Tavęs, mūsų Dievo, nuo paties didžiausio Gėrio ir Grožio. Ateik, Šventoji žinojimo Dvasia, kad suprastume dangaus Tėvo valią. Parodyk pasaulio niekingumą ir padėk, kad viskuo naudotumės vien Dievo garbei ir savo išganymui, kad pro viską matytume ir Tavo atpildą amžinybėje. Ateik, Šventoji maldingumo Dvasia, užvaldyk mūsų širdis, palenk jas tikėti Tavo meile, kad visa širdimi ieškotume Tavęs ir rastume Tave, savo tikrąjį džiaugsmą. Ateik, Šventoji Dievo pagarbos ir baimės Dvasia, perimk visą mūsų būtybę, kad visuomet turėtume prieš akis Tavo teismą ir vengtume visko, kas Tave įžeidžia, – kad taptume verti pasirodyti Tavo dieviškosios didybės akivaizdoje ir dalyvauti Tavo begalinėje laimėje. Amen.
Data:
Kategorija: