į viršų
Image Alt

Parapijos Caritas metinė ataskaita

Parapijos Caritas metinė ataskaita

Jūsų dėmesiui pateikiame Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos Caritas veiklos ir finansinę ataskaitą už 2021 m.

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos CARITAS pagrindinis tikslas yra teikti paslaugas savo silpniausiems bendruomenės nariams įtraukiant visus jos narius. Taip prisidedant prie socialiai jautrios bendruomenės kūrimo.

Esame Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo narys.

Parapijos Caritas darbuotojai: Direktorius kun. Mindaugas Šlaustas, Koordinatorė Aurelija Lipskė, 2 pagalbiniai darbuotojai (pagal laikinųjų darbų sutartį), 67 savanoriai, 12 studentai – praktikantai

Mūsų rekvizitai:

Taikos pr. 29A, Klaipėda, LT-91145

Įm. kodas 192086899

+37068758020

mtkcaritas@gmail.com

 

 

KLAIPĖDOS MARIJOS TAIKOS KARALIENĖS PARAPIJOS CARITAS VYKDOMOS PROGRAMOS:

 

 • Išklausymo Tarnystė – žmonės susidūrę su rūpesčiais gali kreiptis ir sulaukti pagalbos bei palydėjimo padedant kartu spręsti iškilusias bėdas (išklausymas, palydėjimas, palaikymas, konsultavimas). Per 2021 m. 10 asmenų papuolę į bėdą kreipėsi ir sulaukė pagalbos bei palydėjimo padedant kartu spręsti iškilusias bėdas (išklausymas, palydėjimas, palaikymas, konsultavimas).
 • Senjorų klubas „Iš širdies į širdį. Jau 13 metus susirinkę senjorai prie arbatos puodelio bendrauja, klauso paskaitų įvairiomis temomis, pamini įvairias šventes, dainuoja, užsiima kūryba, sportuoja, vyksta į išvykas. Susitikimai vyksta kiekvieną trečiadienį nuo 10:00 iki 12:00 val. Šiuo metu klubą lanko 40 senjorų gyvenančių savarankiškai savo namuose ir Taikos Karalienės globos namų gyventojai.  Kviečiame prisijungti ir jus. Visa informacija tel. 8 687 58 020.
 • Bičiulystės programa. Skirta padėti vyresnio amžiaus asmenims džiaugtis visaverčiu gyvenimu. Galima tapti Caritas savanoriu ir padėti spręsti vyresnio amžiaus asmenų vienišumo problemas kartu. Siūlome galimybę turėti draugą su kuriuos galima reguliariai kalbėtis telefonu įvairiausiomis temomis, kartu pasivaikščioti, kartu aplankyti parodą, gydytoją ir t.t. Padėti senjorui įvairiuose jo kasdienybės reikaluose. Per 2021 m. tokių senjorų buvo 10.
 •  Karšta arbata ir sušildo, ir kviečia šypsotis – kiekvieną sekmadienį po sumos Šv. Mišių Caritas savanoriai parapijiečius vaišina arbata, kad sustiprinti bendruomenę. Labai svarbu  susipažinti vieni su kitais bei pasidalinti savais džiaugsmais ir rūpesčiais. Per 2021 m. kiekvieną sekmadienį arbata vaišinosi apie 50-70 asmenų, palydimi 13 savanorių.
 • Pasninko dėžė advento ir gavėnios laikotarpiais kviečiame pildyti paramos dėžę ilgai negendančiais maisto produktais, kurie skirti vargingiau gyvenantiems parapijoje asmenims, kad turėtų šventinį stalą. Kviečiame kreiptis ir dėl sunkiai gyvenančio kaimyno ar bičiulio. Per 2021 m. šios iniciatyvos dėka surinkome 2948 vnt. produktų, kurie buvo išdalinti tuo metu skurdą patiriantiems asmenims. Taip pat įgyvendintas tikslas sužadinti ir įtraukti parapijiečius į veiklios meilės darbus.
 • Pyragų diena. Skirta parapijiečiams įsitraukti į gailestingumo darbus. Kepti pyragus ir vaišinomės jais. Surinktos lėšos skiriamos padėti vaikams pasiruošti mokyklai.
 • Maisto banko akcija, kurioje dalyvaujame kaip socialinis partneris. Renkame ilgai galiojančius maisto produktus vargingai gyvenantiems asmenims. Per dvi įvykusias akcijas – pavasario ir rudens, surinkome 2531 vnt. maisto produktų, padėjome ir 259 asmenims.
 • Lietuvos Caritas organizuojama akcija „Pro Bono“ nemokama teisinė pagalba gruodžio mėn. 2 savaites asmenys gali gauti nemokamas teisines konsultacijas. Reikalinga registracija. Per 2021 m. gruodžio mėn. duotas dvi savaites 5 asmenys gavo nemokamas teisines konsultacijas.
 • Gerumas mus vienijaper žvakelių dalinimą skleisti žinią ir skatinti prisidėti prie organizacijos veiklų. Išdalinta 600 vnt žvakelių.
 • Bendradarbiaujame su įvairiomis valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, padedant žmonėms, kartu įgyvendinant socialinius projektus. Buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Palangos Caritas, Taikos Karalienės globos namais, Telšių vyskupijos Caritas, su tikslu padėti žmonėms, kartu įgyvendinant socialinius projektus.
 • Globos namų užimtumas. Caritas savanoris kiekvieną sekmadienį lankė visus (apie 40)  globos namus gyventojus. Bendravo, žaidė stalo žaidimus
 • Universiteto, kolegijų ir mokymo centrų studentai atlieka praktiką. PEr 2021 m. 10 studentų iš Klaipėdos Universiteto socialinio darbo katedros atliko praktiką. 2 socialinio darbuotojo padėjėjos iš Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro.
 • Teikiame paramą rūbais, daiktais, maistu. Per 2021 m. tokia parama buvo suteikta 110 asmenų.
 • 80 asmenų gavo konsultacijas įvairiais klausimais.

IŠ VISO PAGALBA SUTEIKTA 511 ASMENIUI. 

Organizacijos veikla vykdoma savanorystės pagrindais. Savanoriai – mūsų organizacijos stiprybė, todėl vienas pagrindinių organizacijos tikslų yra rūpintis organizacijos savanorių dvasiniu stiprinimu, emocine ir psichologine būsena, asmeniniu augimu.

2021 m. veiklas vykdyti padėjo 67 savanoriai.

TAPK CARITAS SAVANORIU! Esi labai laukiamas. Dalinimasis ir dovanojimas teikia džiaugsmo ir palaiminimą dovanojančiam, viltį ir palaikymą gaunančiajam. Norinčius dalyvauti bet kurioje iš parapijos Caritas vykdomų veiklų, kviečiame skambinti tel. Nr. 8 687 58020.

 

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Pagalba NVO teikiančioms socialines paslaugas covid-19 pandemijos metu priemonė. Vyko savanorių mokymai ir rekolekcijos, buvo perkama dalinimui med. kaukės ir dezinfekcinis Paramą gavo 100 asmenų, 12 savanorių ir darbuotoja.
 • Klaipėdos m. savivaldybės dalinai finansuojamas projektas Senjorų klubo „Iš širdies į širdį veiklos atnaujinimas. Paslaugas gavo 40 senjorų ir 5 savanoriai.
 • Religinis fondas. Nupirktos 3 planšetės, kuriomis naudojasi seneliai susiekti vaizdo skambučiu su artimaisiais, taip viena planšetė yra globos namuose. Stokojantiems buvo skiriama parama vaistais, maistu. Parama skirta senjorų klubui – edukacijoms, lektoriams, bilietams į spektaklį. Parama savanoriams už kurą, telefono ryšį, taip pat mokymams.
 • Nacionalinis skurdo mažinimo tinklas. Regioninis skurdą patiriančių asmenų susitikimas su valdžios atstovais, 30 asmenų.
 • Vyko „Artumo“ programos mokymai, iš viso baigė 23 savanoriai.

 

PAJAMOS

 • aukų dėžutės bažnyčiose 3527,25 Eur
 • fizinių rėmėjų aukos 662,78 Eur (iš jų 1,2% parama-237.78 Eur)
 • Bažnytiniai fondai 8033,04 Eur
 • Savivaldybės projektas 3037,00 Eur
 • Finansų ministerijos subsidija 6000,00 Eur

IŠLAIDOS

 • išlaidos, skirtos išlaikyti administracijos darbuotojus ir administracinėms reikmėms / organizacijos valdymui (darbuotojų skaičius ir bendra išlaidų suma) 8642,00 Eur
 • išlaidos, skirtos tiesioginei veiklai (darbuotojų išlaikymas ir veiklos įgyvendinimui skirtos bendros išlaidos) 8355,00 Eur
 • Ilgalaikis turtas 3086,00 Eur

 

BALANSAS

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
TURTAS
A. ILGALAIKIS TURTAS 3369 524
1. NEMATERIALUSIS TURTAS 389 177
1.1. Programinė įranga 389 177
1.4. Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės
1.5. Kitas nematerialusis turtas
2. MATERIALUSIS TURTAS 2980 347
2.1. Žemė
2.2. Pastatai ir statiniai
2.3. Mašinos ir įranga
2.4. Transporto priemonės
2.5. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai 2980 347
2.6. Investicinis turtas
2.6.1. Žemė
2.6.2. Pastatai
2.7. Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai
3. FINANSINIS TURTAS
3.8. Po vienų metų gautinos sumos
3.9. Kitas finansinis turtas
4. KITAS ILGALAIKIS TURTAS
4.1. Atidėtojo pelno mokesčio turtas
4.2. Biologinis turtas
4.3. Kitas turtas
B. TRUMPALAIKIS TURTAS 13402 8973
1. ATSARGOS 526
1.1. Atsargos 116
1.7. Sumokėti avansai 410
2. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS 2800 5000
2.1. Pirkėjų skolos
2.4. Kitos gautinos sumos 2800 5000
3. TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS
3.1. Įmonių grupės įmonių akcijos
3.2. Kitos investicijos
4. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 10602 3447
C. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS
TURTO IŠ VISO 16771 9497
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
D. NUOSAVAS KAPITALAS 16496 9161
1. KAPITALAS
1.1. Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas
2. AKCIJŲ PRIEDAI
3. PERKAINOJIMO REZERVAS
4. PARAMA 16496 9161
4.1. Surinktos aukos Caritui 7872 4752
4.2. Religiniai fondai 8224 4169
4.3. Parama fizinių asmenų 400 150
4.4. finansavimas iš Telšių vyskupijos Caritas 90
5. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)
5.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)
E. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS
F. ATIDĖJINIAI
1. Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai
2. Mokesčių atidėjiniai
3. Kiti atidėjiniai
G. MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI 275 336
1. PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
1.1. Finansinės skolos
1.2. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
2. PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 275 336
2.1. Skoliniai įsipareigojimai
2.9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 275 336
2.10. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
H. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 16771 9497

 

MŪSŲ RĖMEJAI IR DRAUGAI

 • Lietuvos Caritas
 • Telšių Vyskupijos Caritas
 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
 • Klaipėdos miesto savivaldybė
 • Užimtumo Tarnyba, Klaipėdos skyrius
 • Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija
 • Klaipėdos miesto šeimos centras
 • Religiniai fondai
 • Klaipėdos Universitetas
 • Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
 • advokatė Asta Jakštienė
 • AB Klaipėdos duona
 • UAB Javinė
 • UAB Sominta
 • Jakų bendruomenė
 • UAB Maišelis
 • Geros valios žmonės

TIKSLAI 2022 m.

 • Tęsti vykdomas socialines programas
 • Didinti savanorių skaičių
 • Per mokymus, konsultacijas ir išvykas didinti savanorių motyvaciją ir kompetencijas
 • Didinti organizacijos žinomumą viešinant veiklas ir sėkmės istorijas
 • Ieškoti bendradarbiavimo galimybių su kitomis organizacijomis
 • Dalintis gerąja patirtimi su kitomis organizacijomis
 • Padėkos šventė savanoriams

ESAME NUOŠIRDŽIAI DĖKINGI MŪSŲ ORGANIZACIJĄ REMIANTIEMS ŽMONĖMS BEI ORGANIZACIJOMS.

DĖKOJAME IR MELDŽIAMĖS UŽ VISUS GERADARIUS. DĖKOJAME DIEVUI!

 

Data:
Kategorija: